5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencileri Yönelik Programlama(Kodlama) Öğretimi İçin Bir Çerçeve

Ali Kürşat Erümit

[email protected], Karadeniz Technical University

Dilara Arzugül Aksoy

[email protected], Karadeniz Technical University

Güven Şahin

[email protected], Karadeniz Technical University

Ayşegül Aksoy

[email protected], Karadeniz Technical University

Ali İhsan Benzer

[email protected], Karadeniz Technical University

21. yy becerileri olarak tanımlanan problem çözme, eleştirel düşünme algoritmik düşünme vb. becerilerin önemi gittikçe artmaktadır. Bu becerilerin küçük yaşlardan itibaren kazanılması bireylerin başta kendi yaşamlarından başlayarak toplum hayatını şekillendirmelerine, daha üretken bireylerin oluşmasına ve beraberinde üreten bir toplumla ekonomiden sanata pek çok alanda gelişmişlik düzeyinin yükselmesine yardımcı olacaktır. Bu durumun bilincinde olan pek çok ülke özellikle son 10 yılda Computational Thinking ana başlığı altında algoritmik düşünme kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bir bilgisayar ve programlama kavramı olarak algılanan algoritma oluşturma, aslında günlük hayatın her anında gerçekleştirdiğimiz bir eylemdir. Evden işe ya da okula giderken, yemek yerken, her hangi bir işle uğraşırken ve karar vermemizi gerektiren her anda farkında olmadan problemi anlama, çözüm için strateji oluşturma, stratejiyi uygulama ve değerlendirme basamaklarını gerçekleştiririz.

Programlama öğretiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili alan yazında farklı yaklaşımlar ve stratejiler yer almaktadır. Ancak temel yaklaşım olarak tümünün, programlamayı bir problem çözme süreci olarak gördüğü ve ilk adımlar olarak problem çözme adımlarında da yer alan problemi anlama, strateji seçimi, uygulama ve değerlendirme işlemlerini önerdiği görülmektedir. Bu durum programlama öğretimi ile problem çözme becerisinin geliştirilebileceğine ilişkin çalışmaların sonuçlarını destekler niteliktedir. Bu nedenle çalışmada, programlama öğretiminin olumlu etkilerinin öğrencilere kazandırılabilmesi için “Programlama(kodlama) öğretimi nasıl gerçekleştirilmeli?” sorusundan hareket edilmiştir. Çalışmada ortaokul düzeyindeki programlama eğitimlerinde hangi konuların, hangi adımlar takip edilerek, hangi etkinliklerle verileceğinin belirlenmesi ve bu yolla bir çerçevenin oluşturulması amaçlanmıştır.

Çalışmada öncelikle çeşitli üniversite, kurum ve kuruluşların ortaokul öğrencilerine yönelik düzenledikleri eğitim programlarının incelenmesi ve alanyazın taraması sonucu elde edilen bulguların uzman görüşleri(5 BÖTE alan uzmanı) ile değerlendirilmesi sonucu programlama öğretiminde yer alması gereken konular belirlenmiştir. Sonra bu konuların nasıl öğretilmesi gerektiğine ilişkin yapılan alanyazın taraması sonucu belirlenen öğretim yaklaşımlarının uzman görüşleri (5 BÖTE alan uzmanı ve 10 Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmeni) ile değerlendirilmesi sonucu öğretim adımları belirlenmiştir. Çalışmada bu adımlar bir model olarak açıklanmaktadır. Daha sonraki ise öğretim adımları içerisinde yer alacak etkinlikler belirlenmiştir. Etkinliklerin belirlenmesi ve düzenlenmesinde de yine uzman görüşlerinden (5 BÖTE alan uzmanı ve 10 Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmeni) istifade edilmiştir. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek programlama eğitimleri için konular, öğretim adımları ve örnek etkinliklerin yer aldığı bir çerçeve oluşturulmuştur.

Keywords

Programlama (kodlama) Öğretimi, Algoritmik Düşünme, Ortaokul