5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Kodlama Yazılımı Geliştirilmesi ve Yazılıma Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ercan Akpınar

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir

Zafer Erkan

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir

Nur Şahin

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir

Aslıhan Ürek

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir

Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir

Teknolojinin gelişmesiyle teknoloji üretebilen insan yetiştirme konusunda küresel olarak adımlar atılmaktadır. Ülkemizde de teknolojiye verilen önem hızla artmakta ve teknoloji desteği eğitim sistemimize entegre edilmektedir. Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) ile okullarda etkileşimli tahtalar, tablet bilgisayarlar ile teknoloji entegrasyonu sınıf içi uygulamalarla yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Teknoloji üretebilmek için gerekli olan programlama öğretimi, birçok gelişmiş ülkenin okullarında müfredata girdiği gibi ülkemizde de “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi kapsamında, ortaokul düzeyinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Programlama ile öğrenciler; sıralama, analitik düşünme, problem çözme, senaryo üretme, hata bulma, algoritma tasarlama gibi becerileri kazanabilmektedir.  Öğrencilere programlama öğrenme sürecinde yardımcı olacak farklı platformlarda çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Fakat ülkemizde donanım altyapısı sağlanmasına rağmen cihazlarda kullanılabilecek e-içeriklerin sayısı sınırlı kalmaktadır. Geliştirilmiş olan içerikler incelendiğinde içeriklerin genel olarak statik bir yapıda olduğu söylenebilir. Bundan dolayı öğrencilerin daha fazla aktif rol alabileceği, öğrenci özellikleri de düşünülerek hazırlanacak olan kodlama yazılımlarının geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı kodlama öğretimine yönelik eğitsel yazılım geliştirilmesi ve yazılıma yönelik öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ilinde Buca ilçesinde yer alan bir ortaokuldaki 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrenciler bilgisayar ortamında sisteme kayıt olup geliştirilen yazılımı kullanmışlardır. Yazılımın uygulama aşamasından sonra, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formuyla öğrencilerin görüşleri toplanmıştır. Öğrencilerin kodlama yazılımının kullanılmasına yönelik görüşleri incelendiğinde yazılımın ilgi çekici, anlaşılır, öğrenmeye yardımcı olma, derslerde kullanma gibi konularda fayda sağlayacağı sonuçlarına ulaşılmıştır Araştırmanın sonuçlarının gelecekte geliştirilecek olan kodlama yazılımı geliştirilmesi çalışmalarına ışık tutması beklenmektedir.

Keywords

kodlama, eğitsel yazılım, ortaokul öğrencileri