5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencilerinin Blog Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz

[email protected], Bartın Üniversitesi

Ahmet Emre Kılıç

[email protected], Bartın Üniversitesi

    Web 2.0 araçlarının eğitim-öğretim uygulamalarında kullanılmasıyla öğrenciler daha katılımcı, daha üretken ve daha paylaşımcı olabilmektedir. Bu özellikleri sayesinde kullanımı yaygınlaşan bu araçlardan birisi de bloglardır. Bloglar işbirlikli çalışmalarda, tartışma becerilerini geliştirmede ve yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanımı tercih edilen araçlardandır. Bu çalışma 6. sınıf ortaokul öğrencilerinin blog kullanımına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Bartın ilinde bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 54 erkek ve 57 kız öğrenciden oluşan toplamda 111 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında öğrencilere öncelikle blog hakkında bilgi verilmiş olup, blogu nasıl kullanacakları anlatılmıştır. Daha sonra 6 haftalık süre boyunca blog uygulaması yaptırılmıştır. Blog kullanımına yönelik öğrencilerin görüşlerini belirlemek amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların %88.3'ü yeni bir blog açabilirken, %80.2'si yayın yapabildiklerini söylemiştir. Bloga yazı yazmaktan keyif alan öğrencilerin oranı %66.6 ve eğlenceli bulan öğrencilerin oranı %64.8’dir. Öğrencilerin %81.1’inin bloga yazı eklemeden önce araştırma yaptığı, %73.8’inin bloglar sayesinde daha kolay öğrendiği görülmüştür. Katılımcıların %72’si yorum yapabilme yeteneğinin geliştiğini, %50.4’ü artık kendini daha iyi ifade edebildiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %73.8’i birbirlerinden bir şeyler öğrenebileceklerini, %44.1’i ise blogların arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiğini ifade etmiştir. Genel olarak öğrencilerin blog kullanımı konusunda zorlanmadıkları belirtilmiştir. Blogların öğrencileri derse karşı güdülediği, öğrencilerin öğrenmelerini desteklediği, yorum yapma ve kendini ifade etme gibi konularda desteklediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin bloglar sayesinde araştırma yapmaya yöneldiği belirlenmiştir. Aynı zamanda blogların akran öğrenmesini desteklediği de görülmüştür.

Keywords

blog kullanımı, öğrenci görüşleri, ortaokul öğrencileri.