5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Yerli Olma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Lale Toraman

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Konya / TÜRKİYE

Ertuğrul Usta

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Konya / TÜRKİYE

Öğrenci özelliklerinin bilinmesi derslerin planlanmasında, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sınıf ortamı tasarlanmasında ve ortama uygun yöntem ve araç gereç seçilmesinde önemli ve gereklidir. Bu nedenle öğrencilerin dijital yerli özelliklerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin dijital yerli olma durumları ve ortaokul öğrencilerinin dijital yerli özelliklerinin cinsiyete, sınıf düzeyine, anne çalışma durumuna, anne ve baba eğitim durumuna, ailenin sosyo-ekonomik düzeyine, bilgisayar ve akıllı telefona sahip olma durumlarına ve sürelerine, e-posta hesabına sahip olma durumlarına, günlük internet kullanım sürelerine ve teknoloji kullanım düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ereğli’de öğrenim görmekte olan 571 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Şahin (2010) tarafından geliştirilen “Yeni Binyılın Öğrencisi Anketi” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Anket 38 maddeden oluşan beşli likert tipli bir ankettir. Ankette yer alan derecelendirme ifadeleri “Çok Uygun”, “Uygun”, “Kararsızım”, “Uygun Değil” ve “Hiç Uygun Değil” şeklindedir. Anketin güvenirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri .826 bulunmuştur. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 21 programı, betimsel istatistikler ve verilerin normallik testleri sonucunda normal dağılması ve örneklem sayısının yeterli olması sebebiyle parametrik testler (Independent-Samples T Test, One Way ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun (% 78) dijital yerli olma özelliklerine sahip oldukları, ortaokul öğrencilerin dijital yerli özelliklerinin sınıf düzeyine ve annelerin çalışma durumuna göre değişmediği, ancak cinsiyete, anne ve baba eğitim durumlarına, gelir düzeyine, bilgisayar, akıllı telefon ve e-posta hesabı sahipliğine, bilgisayar ve akıllı telefona sahip olma süresine, günlük internet kullanım süresine ve teknoloji kullanma düzeylerine göre değiştiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Dijital yerli, ortaokul öğrencileri, bilişim teknolojileri