5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Görüşleri

Mustafa Sırakaya

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

Didem Alsancak Sırakaya

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

Gelişen teknoloji hayatın her alanında etkisini göstermekte ve bireylerden beklenilen nitelikleri de sürekli olarak değiştirmektedir. Günümüz öğrencilerinden beklenilen nitelikler arasında, yaratıcı düşünebilme, problem çözebilme, eleştirel düşünebilme, işbirlikli çalışabilme ve tüketen değil üreten birey olma gibi özellikler yer almaktadır. Bu niteliklerin öğrencilere kazandırılabilmesi adına farklı yöntemlere başvurulmaktadır. Son yıllarda adı geçen niteliklerin öğrencilere kazandırılması adına başvurulan yöntemlerden biri de kodlama eğitimidir. Bu doğrultuda birçok ülkenin kodlama eğitimini erken yaşlardan itibaren müfredata dâhil ettiği görülmektedir. Ülkemizde de bu hedef doğrultusunda öğrencilere kodlama eğitimi verilmeye başlanmıştır. Kodlama eğitiminin başarılı olmasında, öğrencilerin kodlama eğitimi hakkındaki görüşlerinin bilinmesi önemli rol oynayacaktır. Bu çalışma ile ortaokul öğrencilerinin kodlama eğitimi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda ortaokul öğrencilerine Code.org ve Scratch ortamları kullanılarak kodlama eğitimi verilmiştir. 8 hafta süren kodlama eğitimi 21 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin kodlama eğitimi hakkında görüşlerini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Ayrıca gönüllü öğrencilerle odak grup görüşmesi yapılarak, daha derinlemesine veri toplanmaya çalışılmıştır.

Araştırma sonucunda, öğrencilerin kodlama eğitimi almış olmaktan memnun oldukları anlaşılmıştır. Öğrencilerin kodlama eğitimini ilginç ve eğlenceli olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca kodlama eğitiminin yaratıcılık, problem çözme ve mantıklı düşünme üzerinde olumlu katkı sağladığını düşündükleri görülmüştür. Öğrencilerin kodlama konusunda kendilerini geliştirmek istedikleri ve okulda da benzer eğitimler almak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

kodlama eğitimi, görüş