5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Mühendislik Kavramına Yönelik Öz Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Nihan Arslan Namlı

[email protected], ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Ozan Şenkal

[email protected], ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Güvenlik sistemlerinin en zayıf halkası da insanlar olarak kabul edilmektedir. Bu durum bireylerin eğitim programlarına dahil edilerek gelişmelerini sağlamayı gerektirir. Bu programlar bilgi güvenliği, veri güvenliği ve sosyal mühendislik üzerine farkındalık eğitimleri olmalıdır. Güvenlik sistemlerinin artmış olması verilerin güvenliğini artırmamıştır. Güvenlik yöntemleri arttıkça sistemlere yapılan ataklar da doğru orantılı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Bu durum da çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.  Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin sosyal mühendislik öz farkındalık düzeylerinin belirlenmesi bu konuyla ilgili eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel model çalışılmıştır. Çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Adana’da bir devlet okulunda bulunan 68 öğrenciyle yapılmıştır. Katılımcılara ön bilgi düzeylerini görmek için, önce bir ön test yapılmış ardından sosyal mühendislik kavramı farkındalık eğitimine tabi tutulmuşlardır. Araştırma verilerini, öğrencilerin akademik başarı testindeki ön test ve son test puanları oluşturmuştur. Verilerin analizi için frekans yüzde, bağımsız gruplar T-testi ve ortalama puanları SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal mühendislik ön test başarısının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemesine rağmen sosyal mühendislik son test başarısının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu konuda kız öğrencilerin, erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu görülmektedir.

*Bu araştırma Çukurova Üniversitesi SBA-2017-5734 kodlu BAP projesi ile desteklenmiştir.

 

 

 

Keywords

Bilgi güvenliği, Sosyal mühendislik, Öz farkındalık düzeyi