5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul Öğrencilerinin Web Destekli Öğretime İlişkin Öz-Yeterliklerini Belirlenmesi

Esra Açıkgül Fırat

[email protected], ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Alaattin Bahşi

[email protected], MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin web destekli öğretime ilişkin öz-yeterliklerini belirlemek için bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla hazırlanan madde havuzu kapsam geçerliği için uzman görüşlerine sunulmuş ve dönütler doğrultusunda 46 ifadeden oluşan taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçek, Adıyaman ili merkez ilçesinde 5 farklı ortaokulda öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde toplam 377 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulamada öğrencilerden, her bir madde için kendilerini ne kadar yeterli hissettiklerini 1 ile 10 arasında bir değerle ifade etmeleri istenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla elde edilen verilere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Öncelikle verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı sınanmıştır. Bu amaçla hesaplanan KMO değeri 0.913 ve Bartlett testinin de anlamlı olmasından dolayı verilerin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda, faktör yükü 0.40’ın altında olan ve birden çok faktörde yer alan maddeler çıkarılarak dört faktör ve 22 maddeden oluşan nihai ölçek elde edilmiştir. Bir sonraki aşamada 4 faktörlü modelin uyumunu belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve uyum indeks değerleri elde edilmiştir (χ2/df =1.47; RMSEA=0.036; SRMR=0.045; RMR=0.042; CFI=0.99; GFI=0,94; AGFI= 0,092). Elde edilen bu değerler doğrultusunda ölçeğin dört faktörlü yapısının model uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ise ölçek toplamı için .89 ve alt boyutlar için sırasıyla .85, .76, .77, .74 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda geliştirilen ölçeğin, ortaokul öğrencilerinin web destekli öğretime ilişkin öz-yeterliklerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Keywords

Web destekli öğretim, Ortaokul öğrencileri, Ölçek geliştirme,