5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin İnternette Yönelik Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri

Zülkif Eser Sabırlı

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ahmet Naci Çoklar

[email protected], NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin İnternete Yönelik Eleştirel Okuryazarlık Düzeyleri

Zülkif Eser SABIRLI

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı eposta: [email protected]

 

Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Konya / TÜRKİYE eposta:[email protected]

 

 

Özet

İnternet temel bilgi ve iletişim kaynağı olarak günümüzün önemli bir teknolojisidir. Özellikle cep telefonları ile daha da erişilebilir hale gelen internetin bilinçli kullanılması, eleştirel internet okuryazarlığını önemli hale  getirmektedir. Bu açıdan özellikle günümüz öğrencilerinin bilinçli internet kullanıcıları olmaları istenilmektedir. Bu araştırmada lise ve ortaokul öğrencilerinin internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ağrı, Bayburt ve Iğdır illerinde öğrenim gören 232 öğrenciden veri toplanmıştır. Bu amaçla Dal ve Aktay (2015) tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin orta düzey bir internete yönelik eleştirel okuryazarlık düzeyine sahip oldukları, cinsiyet ve kurum (ortaokul ve lise) türüne göre okuryazarlıklarının farklılaşmadığı, sosyal ağ kullananların ise kullanmayanlara görr okuryazarlıklarının daha yüksek olduğu, günlük internet kullanım süresi ile okuryazarlık arasında ilişki bulunmazken, akademik özyeterlikle internete yönelik eleştirel okuryazarlık arasında zayıf ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.

Keywords

internet kullanımı, lise ve ortaokul öğrencileri, eleştirel okuryazarlık, okuryazarlık.