5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ali Oluk

[email protected], Kastamonu Üniversitesi

Feda Öner

[email protected], Amasya Üniversitesi

Recep Çakır

[email protected], Amasya Üniversitesi

Günümüz öğrencilerinden beklenen birçok yeterlilik olmakla birlikte bunlardan biride problem çözme becerisi olduğu bilinmektedir. Problem çözme problemler karşısında yeni çözüm yolları aramak ve en doğru yolu bulmak olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada 4, 6, 8, 10 ve 12. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerinin cinsiyet, sınıf ve bilgisayar kullanım süresi değişkenlerine göre incelenmesi hedeflenmektedir. Çalışma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış olup çalışmaya 532 kız 538 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1070 öğrenci katılmıştır. Araştırmada 4,6 ve 8. sınıf öğrencilerine çocuklar için problem çözme envanteri kullanılmıştır. Üç faktör 24 maddeden oluşan 5li Likert tipteki ölçeğin yapılan analizler sonucunda Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı 0.80 olarak hesaplanmıştır. 10 ve 12. sınıf öğrencileri için kullanılan problem çözme envanteri ise 6’lı Likert tipte 3 faktör 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach – Alfa katsayısı 0,828 olarak bulunmuştur. Analiz sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek seviyede problem çözme becerisine sahip oldukları görülmektedir. Öğrencilerin sınıf ve bilgisayar kullanım sürelerine göre problem çözme becerilerinde değişimi incelemek için elde envanterlerle edilen verilere ANOVA testi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin bilgisayar kullanım süreleri arttıkça problem çözme becerilerinde bir gerileme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum öğrencilerin bilgisayar kullanım alışkanlıkları ile açıklanabilir. Sınıf seviyelerine göre değişim incelendiğinde ise ilköğretim öğrencilerinin lise öğrencilerine göre daha yüksek seviyede problem çözme becerisi puanına sahip oldukları görülmektedir.

Keywords

Problem Çözme, İlişkisel Tarama, Bilgisayar Kullanım Süresi