5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Oyunlaştırma ile Değerler Eğitimine Olan İlgiyi Arttırma: Bir Eylem Araştırması

Erhan Kutlucan

[email protected], Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Amasya, TÜRKİYE

Recep Çakır

[email protected], Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Amasya, TÜRKİYE

Büşra Çalışıcı

[email protected], Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Amasya, TÜRKİYE

Yılmaz Öztürk

[email protected], Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Amasya, TÜRKİYE

Bu çalışmanın amacı, öğrencilere değerler eğitimini öğretiminde oyunlaştırma yöntemini ve eğitim bilişim ağı (EBA) sistemini kullanarak öğrencilerin değerler eğitimine ilgilerini arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda eylem araştırması yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönemi içerisinde Tokat ilinin bir ilçe ve lisesindeki Bilişim Teknolojileri bölümü 10. ve 11. sınıflarından 37 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan öğrencilerin 4’ü kız ve 33’ü erkektir. Veri toplamak için nitel ve nicel yöntemler kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Değerler eğitimi konularının kazanımlarını ölçmek için Dilmaç (2007) tarafından geliştirilen İnsani değerler ölçeği ile veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra t testi ve mann whitney u testi uygulanmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda öğrencilere değerler eğitimi konularını öğretmede EBA ve oyunlaştırma unsurlarının kullanılmasının öğrencilerin konulara olan ilgilerini arttırdığı görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin oyunlaştırmanın bundan sonraki yapılacak ekinliklerde de kullanılmasının yararlı olacağını belirtmişlerdir. Bu çalışma değerler eğitiminden sorumluluk ve hoşgörü konuları ele alınarak yapılmıştır ayrıca çalışma örneklemi sadece lise öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Benzer çalışmalar daha fazla değer eğitimi konusu ele alınarak farklı kademelerdeki öğrencilere uygulanabilir. 

Keywords

Değerler eğitimi, eğitim bilişim ağı, oyunlaştırma, eylem araştırması