5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Oyunlaştırsak Mı Oyunlaştırmasak Mı? Öğretmen, Öğrenci, Veli Ne Diyor?

Yasemin Mert

[email protected], Bahçeşehir Üniversitesi

Yavuz Samur

[email protected], Bahçeşehir Üniversitesi

Günümüzde insanlar oyunlara çok fazla zaman ayırmaktadırlar ve oyunlarla iyi zaman geçirdikleri düşünülmektedir. Bu sebeplerden dolayı bir yapıyı oyun haline getirme fikri ortaya çıkmıştır (Yıldırım ve Demir, 2014).  Eğitimde oyunun kullanılması uzun zamandır bilinen ve tercih edilen bir yöntemdir (Ar, 2016). Çünkü oyun evde, sokakta ve fırsat bulunan her ortamda oynanır ve oyun oynanırken düşünme becerileri işe koyulur ve öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak için eğitimde oyun stratejileri kullanılır (Gelen ve Özer, 2009). Bu durumun farkında olan araştırmacılar eğitimde oyunların kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmaktadırlar (Samur, 2012). Fakat eğitimde oyunların kullanılmasını zorlaştıran pek çok durum vardır. Bunların başında ekonomi ve oyun tasarlamamın uzun süren bir iş olması gelmektedir. Öğrencilerin öğretim sürecinde yaşadığı temel problemlere bakıldığı zaman motivasyon ve ilgi eksikliği görülmektedir. Bu eksikliğin oyunlaştırma ile giderilebileceği, oyunlaştırmanın hata yapma ve bilgiyi hatalardan öğrenme sürecini etkin kullanmasının öğrenciler üzerinde olumlu etkiler oluşturacağı, öğrencileri oyunlaştırmanın duygusal ve sosyal yönden destekleyeceği öngörülmüştür (Lee & Hammer, 2011).

Bu çalışma kapsamında ise eğitim alanında öğretmenlerin sınıf yönetimine yardımcı olması amacıyla kullanılan bir uygulama olarak belirtilen ClassDojo’nun kullanılması ile öğretmen, öğrenci ve velilerin oyunlaştırma yöntemiyle ve uygulama içerisindeki oyun elementleriyle ilgili görüşlerinin alınmasına yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışma, öğrencilerin öğrenme ortamlarında oyunlaştırmanın bir yöntem veya materyal olarak kullanılmasının, bir oyunlaştırma aracı olarak bilinen ClassDojo uygulamasının kullanılması üzerinden öğrencilerin, öğretmenlerin oyunlaştırma algıları ve veli görüşleri araştırılmıştır. Bu araştırmanın problemi, “Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin oyunlaştırma uygulamasına yönelik görüşleri nedir?” olarak belirlenmiş olup bu araştırma problemi doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır;

1) Kullanılan oyunlaştırma uygulamasına yönelik öğretmenlerin görüşleri nedir?

2) Kullanılan oyunlaştırma uygulamasına yönelik öğrencilerin görüşleri nedir?

3) Kullanılan oyunlaştırma uygulamasına yönelik velilerin görüşleri nedir?

Bu araştırma 2015–2016 eğitim öğretim yılı İstanbul ili sınırları içerisinde yer alan özel bir okulda gerçekleştirilmiştir. Araştırma bu kolejdeki öğretmenler, öğrenciler ve bu öğrencilerin velileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel yöntem ile yürütülen bir çalışmadır. Nitel araştırma modelinde, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi bilgi toplama yöntemleri kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Bu çalışmada oyunlaştırma yönteminin eğitimde kullanılması ve bu yöntemle ilgili öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri anket ve birebir görüşmeler yoluyla araştırılmıştır. Çalışmada yer alan öğretmenler, öğrenciler ve veliler oyunlaştırma uygulamasını bir dönem boyunca kullanmışlardır. İkinci dönemin başından itibaren uygulamayı kullanmaya başlayan öğrencilerden, velilerden ve öğretmenlerden veriler dönem sonunda toplanılmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin uygulama ile beş aylık deneyimleri vardır.

Çalışmaya katılan öğrenci grubu. Çalışmanın yapıldığı okulda 1. 7. ve 8. Sınıflar hariç toplam 650 öğrenci bulunmaktadır. Bu çalışma için toplamda 12 öğrenci ile birebir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaya katılan öğretmen grubu. Çalışmanın yapıldığı okulda toplam 87 öğretmen bulunmaktadır ve uygulamayı kullanan 21 öğretmenle çalışma yapılmıştır.

Çalışmaya katılan veli grubu. Çalışmaya katılan velilerin ClassDojo uygulaması kullanım durumuna dikkat edilmiştir. Çalışma sırasında velilere uygulama kullanım durumu sorulmuştur ve uygulama kullanım durumuna hayır cevabını veren veriler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Toplamda 83 veli ankete cevap vererek çalışmaya katılmıştır. 

Veri analizi için öncelikle kaydedilen görüşmeler rapor haline getirilmiştir. Ardından veri analizi yapılabilmesi için araştırmacı tarafından tümevarımsal içerik analizi yapılmıştır ve veriler Maxqda veri analiz programı gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi oluşturulurken araştırma soruları göz önünde bulundurulmuştur. Açık uçlu anket ve yarı yapılandırılmış görüşme verileri dosyalar halinde düzenlenip kodlamalar oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlamalar sonunda çalışmanın tamamı raporlanmış olup bulgular konferanstaki sunumda paylaşılacaktır.

 

Keywords

oyunlaştırma, sınıf yönetimi, görüş, öğretmen, öğrenci, veli