5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öz Bakım Becerileri Eğitiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Kilis İli Örneği

Yunus Şahinkayası

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Hasan Güler

[email protected], Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının çeşitli bilişim teknolojilerine erişimi, kullanım sıklığı, kullanım amaçları ile öz-bakım becerilerini kazandırmada bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışma genel tarama modelindedir. Çalışmanın evreni 2016-2017 öğretim yılı Bahar döneminde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri; örneklemi ise çalışmaya gönüllü katılan 86 öğretmen adayıdır (75 kadın, 11 erkek). Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Ankette bilişim teknolojilerine ilişkin teknoloji sahipliği, teknoloji kullanımı ve amaçları, dijital oyun tercihleri ve oyun tercihlerini etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Öz bakım becerilerine ilişkin ise öz-bakım becerileri eğitiminde kullanılacak alternatif yöntem ve materyaller, materyal hazırlarken dikkat edilecek hususlar, TV’deki çizgi filmlerin ve ticari dijital oyunların (İnternetten indirilen ücretsiz ya da ücretli oyunlar dâhil) çocukların öz-bakım becerileri kazanımlarına etkileri hakkında sorular yer almaktadır. Toplanan veriler frekans, yüzde, çapraz tablo gibi betimsel analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir. Sonuçlara göre öğretmen adaylarının neredeyse hepsi akıllı telefona sahiptir (%99). Katılımcıların %23,3’ü dijital oyun oynamayı severken, %54,7’si sevmediğini bildirmiş, %22’si ise bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. Sonuçlardaki bir diğer dikkat çekici bulgu da öğretmen adaylarının öz bakım becerileri eğitiminde çizgi film kullanımına daha sıcak bakarken ticari bilgisayar oyunu ya da uygulama kullanımına ise karşı tutum sergilemeleridir. Çizgi filmlerin öz bakım becerileri eğitimini desteklemede kullanımı hakkında katılımcıların %74,4’ü olumlu, %9,3’ü olumsuz düşünürken, %16,3’ü soruyu yanıtsız bırakmıştır. Ticari oyun ya da uygulamalarla çocuklara öz bakım becerileri kazandırılması hakkında ise katılımcıların sadece %20’si olumlu, %64’u olumsuz düşünmekte ve %16’sı soruyu yanıtlamamıştır. Bu çalışma, öz bakım becerileri eğitiminde ve diğer konularda okul öncesi öğrencilere yönelik eğitsel oyun/uygulama geliştirecekler için öğretmen adaylarının bu konuya yaklaşımını ortaya koyması bakımından önemlidir.

Not: Bu çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen 16769 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.

Keywords

Öz bakım becerileri, Bilişim Teknolojileri, Dijital oyunlar, Çizgi film, Okul öncesi öğretmen adayları