5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

Şirin Nur Kaptanoğlu

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Bahar Baran

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Öz-düzenleme, öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri üzerinde davranışsal, bilişsel ve motivasyonel olarak etkin olmalarıdır. Öz-düzenleyici öğrenme ise; öğrenenin kendi öğrenmesi için öğrenme amaçlarını belirlediği ve bu amaçlar rehberliğinde bilişini, güdülenmesini ve davranışını düzenlediği ve kontrol etmeye çalıştığı etkin bir süreçtir. Not alma davranışı, öz-düzenleyici öğrenme uygulamalarından biridir. Başarılı öğrenciler kendi öğrenme etkinliklerini kendileri düzenlemekte ve öğrenme süreçlerinde etkin bir rol almaktadırlar. Üniversite eğitiminde öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerilerini edinmesi, bilginin sürekli değiştiği ve geliştiği 21. yy’da büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı BÖTE bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının “Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi” dersinde not alma davranışlarının akademik başarıya etkisini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak  araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorular ve haftalık olarak tutulan gözlem notları kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 öğretim yılında bir devlet üniversitesinde Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde öğrenim gören 3. sınıf öğretmen adayları (n=39) oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, ders içinde not alan öğretmen adaylarının akademik başarıları ( =78.53), not almayan öğretmen adaylarından daha yüksek bulunmuştur ( =67.55). Ayrıca bu sonuç, araştırmacı tarafından tutulan gözlem notları ile de desteklenmektedir. Ders içinde deney grubu kontrol grubuna göre dersi daha dikkatli dinlemiş ve aktif olarak ders sürecine katılmıştır. Araştırmadan elde edilen diğer bir bulguya göre kadın öğretmen adaylarının(n=16), erkek öğretmen adaylarından(n=23) daha başarılı oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Not alma, öz-düzenleyici öğrenme becerileri, 21. yy becerileri