5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterlilikleri ile Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin İncelenmesi

Sabiha Yeni

[email protected], Yıldız Teknik Üniversitesi

Özel eğitim öğretmenlerine yönelik TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında teknoloji entegrasyonu eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimin amacı özel eğitim öğretmenlerini mevcut teknoloji uygulamaları hakkında bilgilendirme ve bu teknolojileri kullanarak müfredattaki konuları, daha etkin ve etkileşimli bir biçimde sunmalarını sağlayacak özgün öğretim materyalleri hazırlama yetkinlikleri kazandırmaktır. Bu çalışma kapsamında, eğitime katılan özel eğitim öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile bireysel yenilikçilik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın hedef kitlesini devlet okullarında ve özel eğitim merkezlerinde görev yapan 18 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Eğitimin duyurusu sosyal paylaşım platformlarından özel eğitim ile ilgili gruplarda yapılmış ve gönüllü olan 88 öğretmen eğitime online olarak başvurmuştur. Kontenjan 25 kişi ile sınırlı olduğu için eğitime başvuran öğretmenlerden İstanbul ilinde yaşayanların hepsi (30 kişi) davet edilmiştir, 18 öğretmen eğitimlere katılım göstermiştir. Eğitimler 9 gün süreyle Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarında yürütülmüştür. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak bilgisayar başında verilmiştir. Özel eğitim öğretmenlerine akademik başarı testi, teknopedagojik eğitim yeterlilikleri ölçeği ve bireysel yenilikçilik ölçeği uygulanmıştır. Akademik başarı testi dışındaki değişkenlerin dağılım normalliği Kolmogorov‐Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile incelenmiştir. Mevcut değişkenlerin normal dağılım göstermediği bulunmuş (p<.05) ve bu nedenle non‐parametrik testler kullanılmıştır. Teknopedagojik yeterlilik ölçeğine göre öğretmenlerin %27,8’i kendilerini ileri düzeyde yeterliğe sahip olarak nitelerken %61,1’i orta düzey ve %11,1’i düşük düzey olarak nitelemektedir. Bireysel yenilikçilik ölçeğine göre özel eğitim öğretmenlerinin en çok dahil oldukları kategori “Öncüler” (f=12; %66,67) kategorisidir. Bu kategorideki bireylerin en önemli özelliği teknoloji odaklı olmaları, değişime ve yeniliğe istekli ve daha olumlu yaklaşmaları, risk almaya ve denemeye istekli olmalarıdır. Teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki korelasyona (Spearman's rho) bakıldığında iki değişken arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (r=0.495, p<.05). Bu durum okullarda öğretmenlerin bireysel yenilikçilik özelliklerinin arttırılması için teknopedagojik eğitim yeterliliklerine önem verilmesi gerektiği ile ilgili ipuçları sunmaktadır. Teknopedagojik eğitim yapabilmek için öğretmen yeterlilikleri içinde aranılan özelliklerden birinin yenilikleri takip edip izleyen ve bu yönde kendilerini geliştiren yani yenilikçi bireyler olmaları beklenmektedir.

 

Çalışma, 116B501 no’lu TÜBİTAK projesi olarak desteklenmiştir.

Keywords

Özel eğitim, öğretmen, teknoloji entegrasyonu, teknopedagojik eğitim, bireysel yenilikçilik