5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin İncelenmesi

Çelebi Uluyol

[email protected], Gazi Üniversitesi

Sami Şahin

[email protected], Gazi Üniversitesi

Son yıllarda ülkemizde öğretmen yetiştirmede yer tutan önemli uygulamalardan bir tanesi pedagojik formasyon eğitim programıdır. Birçok farklı araştırmada pedagojik formasyon eğitim programının sorunlu olduğu ve bir an önce ortadan kaldırılması gerektiği ısrarla vurgulanmasına rağmen, programın uygulanmasına hızlı biçimde devam edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, 2016-2017 Bahar döneminde Gazi Üniversitesi’ne kayıt yaptıran pedagojik formasyon öğrencilerinin bilgisayarca düşünme becerilerini ortaya koymaktır. Araştırma verileri Korkmaz, Çakır ve Özden (2017) tarafından geliştirilen, 29 madde ve beş faktörden oluşan bilgisayarca düşünme becerileri ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Ölçekteki her bir madde ve faktörün puanı 1-en olumsuz ile 5-en olumlu arasındadır. Çalışmaya farklı bölümlere kayıt yaptıran 375 pedagojik formasyon eğitim programı öğrencisi katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çalışmaya katılan pedagojik formasyon eğitim programı öğrencilerinin yaratıcılık puan ortalaması 4,25; algoritmik düşünme puan ortalaması 2,90; işbirliklilik puan ortalaması 3,91; eleştirel düşünme puan ortalaması 3,59 ve problem çözme puan ortalaması ise 2,24 olarak bulunmuştur. Sonuçların algoritmik düşünme ve problem çözmede düşük ortalama puanları göstermesi oldukça düşündürücüdür. Bilgisayarca düşünme becerilerinin günümüzdeki her bireyin sahip olması gereken beceriler olması gerektiği düşünüldüğünde, bu araştırma sonuçlarından yeterli düzeyde bilgisayarca düşünme becerilerine sahip olmayan öğretmen adayları yetiştirildiği sonucuna ulaşılmaktadır.       

Keywords

pedagojik formasyon, öğretmen yetiştirme, bilgisayarca düşünme