5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri ile Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Fatih Balaman

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Mehmet Fikret Gelibolu

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Araştırmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin geleceğe yönelik beklenti düzeyleri ile mesleki kaygı düzeylerini belirlemek, geleceğe yönelik beklentileri ile mesleki kaygı düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını, varsa bu ilişkinin yönünü belirlemektir. Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2016-2017 öğretim yılında pedagojik formasyon eğitimine devam eden 627 öğrenciden amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 50 öğrenci ile yürütülmüştür. Tarama modelinde yürütülen araştırmadan elde edilen nicel bulgular üzerinde ANOVA analizi ile Betimsel İstatistik ve Pearson korelasyon katsayısı değerleri incelenmiştir. Analizler sonucunda; Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2016-2017 öğretim yılında pedagojik formasyon eğitimine devam eden öğrencilerin geleceğe yönelik beklentilerinin düşük, mesleki kaygı düzeylerinin ise yüksek olduğu, geleceğe yönelik beklentileri ile mesleki kaygı düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Geleceğe Yönelik Beklenti, Mesleki Kaygı, Formasyon