5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun (Fomo) Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Beril Ceylan

[email protected], Ege Üniversitesi

Onur Dönmez

[email protected], Ege Üniversitesi

Fırat Sarsar

[email protected], Ege Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı; pedagojik formasyon öğrencilerinin gelişmeleri kaçırma korkularının (Fear of Missing Out - FOMO) cinsiyet, öğrencilik durumu, not ortalaması, mobil cihazlara sahiplik durumu ve günlük internet kullanımı değişkenlerine göre farklılaşmasının incelenmesidir. Tarama deseninde gerçekleştirilen bu araştırmaya 2017-2018 öğretim yılında bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi alan 158’i kadın olmak üzere toplam 228 öğrenci katılmıştır. Programın doğası gereği çalışmanın katılımcıları üniversitenin çeşitli programlarında okumakta olan öğrenciler ve mezunlarıdır. Çalışma grubunun 194’ü taşınabilir bilgisayar, 71’i tablet bilgisayar ve 219’u akıllı telefon gibi mobil teknolojilere sahiptirler. Veri toplama aracı olarak Türkçe’ye uyarlanan Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Toplam 10 sorudan oluşan ölçek, hiç uygun değil (1) ve Çok uygun (5) aralığındaki 5’li likert yapıya uygun olarak düzenlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, karşılaştırma ve ilişki testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, pedagojik formasyon öğrencilerinin, gelişmeleri kaçırma korkularının cinsiyet, öğrencilik durumu, not ortalaması ve günlük internet kullanımı değişkenlerinden etkilenmedikleri görülmektedir. Mobil cihazlara sahiplik durumunda ise tablet bilgisayara sahiplik ile FOMO değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Sonuç olarak gelişmeleri kaçırma korkusunun, internet bağımlılığı, telefon bağımlılığı ve bilgisayar bağımlığının yanında problemli internet kullanımı gibi alanlarla ilişkili olduğunu ifade eden çalışmaları destekleyeceği ve gelecekte yapılacak çalışmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gelişmeleri kaçırma korkusu, öğrenci, tarama modeli

 

Investigating The Pedagogical Formation Students’ FOMO Profiles

The aim of this research is to investigate the pedagogical formation students’ Fear of Missing Out profiles in terms of gender, academic degree, GPA, technology ownership and daily internet use frequency. Participants of this survey study were 228 pre-service teachers of whom 158 were women. Participants were enrolled in a pedagogical formation program of a Turkish state university during the 2017-2018 academic year. Participants were gathered from various academic programs. 194 participants had laptops and 71 participants had tablet PCs whereas 219 participants owned smart phones. Research data were gathered through FOMO scale. The scale was composed of 10, five-point Likert items which ranged between very suitable (5) and not suitable at-all (1) points. The data analyzed with descriptive statistics, comparative and correlational techniques. Findings suggested, participants FOMO scores did not differ significantly in terms of gender, academic status and daily internet use variables. Furthermore there was no significant correlation between FOMO scores and GPAs. In terms of technology ownership only tablet PC ownership revealed significant difference. Findings of the study are expected to support the literature regarding internet addiction, mobile phone addiction, computer dependency and problematic internet use.

Keywords

FOMO, students, survey model.