5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Düzeyleri ile Öğretmenliği Tercih Nedenlerinin İncelenmesi

Mehmet Fikret Gelibolu

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Fatih Balaman

[email protected], Mustafa Kemal Üniversitesi

Bilginin yeni nesillere aktarılması, gelişimi ve devamlılığının sağlanması için gereken öğretmenlik mesleği bilgisi geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini artırarak sürdürmektedir. Çeşitli yüksek öğretim programlarından gelen ve sahip oldukları alan bilgilerine öğretmenlik meslek bilgisini de katıp eğitimci olmak isteyenler için günümüzde yaygın olarak pek çok üniversitenin eğitim fakültelerinde pedagojik formasyon eğitimleri verilmektedir. Teknolojik araçların gelişimleri ve yaygınlaşmaları ile günümüzde öğretmenlik mesleği de çağın gerekliliklerini yakalayabilmek için değişim göstermekte ve yeni yeterliliklere sahip olmayı gerektirmektedir. Teknolojik araçlar ve bunların kullanım bilgisi, eğitim alanına uzaktan eğitim, mobil öğrenme, e-öğrenme gibi kavramları kazandırarak eğitimin yaygınlaşmasına ve yaşam boyu öğrenmeye büyük katkılar sağlamaktadır. Pedagojik formasyon öğrencilerinin üzerinde yapılan bu araştırmada da öğrencilerin teknolojiyi kullanım düzeyleri ile öğretmenliği tercih nedenleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Araştırmanın örneklemini araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan çeşitli bölümlerden gelip Mustafa Kemal Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi alan 50 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin teknoloji kullanım düzeyleri ile öğretmenliği tercih nedenlerinden dışsal nedenler olarak sınıflanan seçenekler ile anlamlı bir ilişki saptanamazken, hem öğretmenliği tercih etme özsel nedenleri hem de genel öğretmenliği tercih etme durumları açısından ters yönlü orta düzey bir ilişki bulunmuştur. Yani araştırma bulguları öğretmenlik alanına ilgi gösteren, bu alanda katkı sağlamak isteği yüksek kişilerin teknoloji kullanımı konusunda daha zayıf teknoloji kullanım yeterliliklerine sahip olduklarını göstermektedir.

Keywords

Pedagojik formasyon, teknoloji kullanımı, öğretmenliği tercih nedenleri