5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Portfolyo Değerlendirmenin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi

Leyla Usengul

[email protected], Firat University

Oguzhan Ozdemır

[email protected], Fırat Üniversitesi

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler günümüz insanının sahip olması gereken bilgi ve becerilerin de artmasına yol açmıştır. Günümüzde eğitim sistemi; geleceğin sahibi olan öğrencilere yaratıcı düşünme becerileri, problem çözme becerileri, karar verme becerisi, öğrenmeyi öğrenme yeteneği, sorumluluklarının farkında olma ve kendini yönetme gibi davranışları kazandırabilecek nitelikte olmalıdır. Öğrenci başarısını birçok yönüyle değerlendirme imkanı veren portfolyolar, sınav stresini ortadan kaldırarak süreçte gerçekleşen öğrenmeleri aynı şekilde süreçte değerlendirme esasına dayanır (Başol, 2015). Dezavantaj olarak portfolyolar birbirinin kopyası olabilir ve değerlendirme süreci zaman alabilir (Türkmen ve Baş). Kâğıt-kalem kullanımına dayanan geleneksel portfolyolar teknolojinin gelişmesiyle elektronik ortama taşınmış ve e-portfolyo adını almıştır. Chang (2001)’a göre e-portfolyo, öğrenci uygulamalarının bilgisayardan okunabilen forma aktarılmış halidir. E-portfolyolar, geleneksel portfolyoların bütün olumlu yanlarını taşımalarının yanı sıra öğrenmenin daha gerçek tam ve zengin şeklini sunmaya katkıda bulunduğu gibi, bunu daha taşınabilir bir bir formda da gerçekleştirebilmektedirler (Pullman, 2002: 152). E-portfolyo geleneksel portfolyoya benzemektedir ama farklı olarak multimedya programları, veri tabanı, kelime işlemci yazılımları, web tasarım programları gibi elektronik medya kaynaklarının bir bileşimini kullanmayı gerektirir (Kovalchick, Milman, ve Elizabeth, 1998). Bu çalışmada portfolyo kullanımının akademik başarıya ve tutuma etkisi meta analiz yoluyla incelenmiştir. Araştırma örneklemi bulunan temaya ve kriterlere uygun olarak 22 akademik başarı, 9 tutum makalesi olarak belirlenmiştir. Veriler makale inceleme formu ile kodlanarak istatistiksel sonuçlar etki değerlerine dönüştürülmüştür. Literatür taraması sonucu bulunan 110 yayından ön test- son test kontrol gruplu deneysel özelliğe sahip 22 akademik başarı, 9 tutum çalışması meta analize dahil edilmiştir. Makalelerin analizinde Comprehensive Meta-Analysis (CMA) paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında portfolyoların eğitimin her kademesinde akademik başarıya pozitif yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir. Bundan dolayı eğitimin her aşamasında kullanılmasında fayda vardır. Varılan sonuçlar, portfolyo kullanımının öğrenci başarısını geliştirmede ve öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamada başarılı ve yararlı olacağı görüşünü savunan önceki araştırmaları ve görüşleri desteklemektedir .Bu teknikle birlikte alternatif değerlendirme tekniklerinin eğitim-öğretim süreçlerinde aktif olarak kullanılması önerilmektedir. E-portfolyoların kullanımı maliyeti de düşürdüğü için özellikle devlet okullarında özendirilmelidir

Keywords

portfolyo, akademik başarı, tutum, meta analiz