5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Programlama İçin Öğretim Tasarımı(Öt) Modeli Uygulama(Ddd-E Multimedya Modeli)

Zafer Güney

[email protected], İstanbul Aydın Üniversitesi

İsmail İpek

[email protected], İstanbul Aydın Üniversitesi

Teknolojinin etkin bir şekilde kullanımı ve yaşanan hızlı teknolojik değişimi yakalayabilmek için öğrencilerin problem çözme, mantık yürütme ve algoritma oluşturma gibi farklı becerileri ile üretim odaklı tasarımla ilgili becerilerine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Programlama öğretiminin, öğretim tasarım modelleri doğrultusunda hazırlanması öğretimin etkili, verimli ve ilgi çekici olmasına katkı sağlayacak, üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirebilecektir. Üst düzey düşünme becerileri; içerisinde birçok zihinsel işlemi, sorgulamaya dayalı olarak barındıran, amaçlara göre problem çözme ve karar verme sürecini oluşturan yaşam tarzını (kültür) ve sosyal etkileşimini belirleyen aynı zamanda değerlendirebilen bir süreçtir.

Programlama becerisinin kazandırılması sürecinde birçok farklı beceriler; mantıksal düşünme, algoritma oluşturma, problem çözmeye yönelik beceriler, analitik düşünme becerisi kazandırılabilir. Bu aşamaların saptanması, analizi ve tasarımı öğretim tasarımı (ÖT) modellerinin evrensel hedefleri arasında yer alır. Bu işlemler sonunda her programlama adımı somut bir gereksinimin ortaya konulmasına, olay sürecindeki işlemlerin analitik çözümüne, izlenecek stratejilere ve mantıksal yaklaşımı ile kısaca, bireyin veya toplumun gereksinim  duyduğu problemin çözümüne katkı getirir ve çözüm için yol göstererek sonuca ulaşılmasını sağlar. Programlama sürecinde multimedya projeleri geliştirme kapsamında, öğretim tasarımı (ÖT) modeli olarak (DDD-E veya başkaları) seçilerek programlama öğretimi (coding) için kullanılarak öğretimin tasarımı gerçekleştirilebilir.

İş ve görev kapsamında problem analiz edilmeli gereksinimlere karar verilmelidir. Tasarım aşamasında iyi bir kodlama için izlenmesi gereken algoritma açık, anlaşılır bir görsel ara yüz ile tasarlanmalı, akış şeması ile eğitim etkinliklerinin görsel bir özetini, şemasını sunan öykü panoları (storyboard) hazırlanmalıdır. Kodlama için yardımcı olabilecek programlarla, grafik animasyonlar kullanılmalıdır. Aşağıda yer alan şekilde modele dayalı programlama örneği akış diyagramı bulunmaktadır. Bunlar DDD-E modelindeki Karar verme-Tasarım-Geliştirme ve Değerlendirme adımlarını içermektedir. Diğer ÖT modelleri adımları programlama için entegre edilebilir.

Öğretim tasarımının tüm aşamalarında kodlama yapılırken işlemlerin, etkili, anlamlı ve verimli olabilmesi için doğru stratejilerin varlığının döngülerle, değerlendirilmesi yapılmalı, süreç içerisinde öne çıkan hatalardan da öğrenmeye katkı sağlayacak geri bildirimler her aşamada yer almalıdır.

Öğretim tasarımı modelleri ışığında hazırlanan programlama, kodlama öğretimi öğrencilere algoritma oluşturma, problem çözmeye yönelik beceriler, analitik düşünme becerileri, mantıksal ve sorgulayıcı düşünme becerilerinin kazandırılmasına olanak sağlayan bir süreçtir. Aynı zamanda bireysel ya da kurumsal gereksinimlerin saptanması ve karşılanması ile benzer diğer öğrenme  durumlarına davranışsal ve analitik çerçevede adaptasyonunu sağlar. Bu durum programlama becerilerinin sosyal boyutunu, sürecin derslerde etkin ve verimli olarak kullanılmasının yanında tüm programlama etkinliklerini eğlenceli bir hale getirilerek yaz kampları, eğitim ve sosyal projelerle desteklenmesini öğrenenler yönünden süreklilik kazandırır.

Sonuç olarak, bu çalışmanın amacı programlama (coding) etkinliğinin, öğretim tasarımı (ÖT) modelleri ve multimedya modeli ile öğretim stratejileri izlenerek, öğretim ve öğrenme ürünleri bakımından etkili ve anlamlı biçimde her düzeydeki öğrencilere, örneğin DDD-E modeli ile kazandırılabileceğine ilişkin bir uygulamayı sunmak ve tartışmaktır.

Keywords

Öğretim Tasarımı, Kodlama, Programlama