5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Programlama Öğretimi ile İlgili Tezlerin Çeşitli Parametrelere Göre İncelenmesi (Türkiye Örneği)

Murat Meriçelli

[email protected], Gazi Üniversitesi

Programlama öğretimi ya da farklı kaynaklarda geçen adıyla kodlama öğretimi en basit tanımıyla, bireylere bir probleme çözümü programlama araçlarıyla gerçekleştirebilmenin öğretilmesidir. Bu süreç temelde sorunun sistematik ve kurallı parçalara bölünmesi/ (algoritma geliştirme) ve bunun bir programlama aracının yazım sözdizimine (syntax) dönüştürülmesi sürecini de içermektedir. Analitik ve soyut düşünme becerilerine ihtiyaç duyulan programlamanın, öğretilmesinde de birtakım zorluklar yaşanmaktadır. Bu zorlukları aşılabilmesi için, programlama öğretiminde farklı yöntem ve teknolojilere başvurulduğu bilinmektedir. Çalışmada da, mevcut tezlerde bu zorlukları aşmada neler yapıldığı hangi yöntem ve teknolojilerin daha çok tercih edildiği incelenecektir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de programlama öğretimi ile ilgili tezlerin çeşitli parametrelere göre incelenerek mevcut durumun ortaya koyulmasıdır. Bu kapsamda YÖK tez erişim merkezinden (https://tez.yok.gov.tr/) programlama öğretimi ile ilgili tezleri ele alındığında 28 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Programlama öğretiminde araç olarak Scratch, Small Basic ve Alice gibi uygulamalarla desteklenen ortamların değerlendirildiği ya da kişilerin kendi geliştirdiği yazılımlarla bunların sınandığı ortamlar bulunmaktadır. Bunun dışında algoritma öğretimini görselleştiren Raptor vb. araçların da programlama mantığının öğretimde kullanıldığı çalışmalarda yer almaktadır. Çalışma sonlandığında, tezler üzerinde hazırlandığı üniversite, yıl, çalışılan değişkenler, araştırma yöntemi, istatistiki yöntemler, kullanılan araçlar, örneklem sayısı ve örneklem durumu boyutlarında detaylı betimsel istatistikler elde edilerek bulgular sunulacaktır. Genel olarak çalışmalarda daha çok, yeni kullanılan bir teknolojinin programlama öğretimine etkisine bakıldığı görülmüştür.

Keywords

programlama öğretimi, kodlama öğretimi, betimsel istatistik