5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Programlama Temelleri Dersinin Ters Yüz Sınıf Modeli ile İşlenmesine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Eren Erensayın

[email protected], YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Çetin Güler

[email protected], YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Hayati Çavuş

[email protected], YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Bu çalışma Ters yüz sınıf (TYS) modeli kullanılarak işlenen Programlama Temelleri dersine yönelik olarak öğrenci görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Öğrenci görüşleri TYS modeli ve geleneksel sınıf ortamlarının karşılaştırılması, TYS modelinin öğrenci öğrenmelerine, ilgi, isteklilik durumlarına etkisi, TYS modelinde kullanılan materyallerin değerlendirilmesi, TYS modelinin kullanılmasının devam edilmesi durumuna tepkiler, TYS modelinin öğrenci için ne ifade ettiği gibi farklı boyutlar ışığında alınmıştır Nitel bir çalışmadır.  Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu kulanılmıştır. Formda dört temel soru ve 12 sonda sorusu açık uçlu sorular şeklinde yer almaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmış ve 6 öğrencinin görüşü alınmıştır.  Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Kavramlardan yola çıkarak kategoriler oluşturulmuş ve bunlar sayesinde veriler düzenlenmiş, açık ve anlaşır bir biçime getirilmiştir. Araştırma sorularına uygun olarak kategoriler isimlendirilmiş ve içerik analizi sonucunda kategorilere ait kodlar belirlenerek frekans değerleri ile birlikte tablo haline getirilip raporlanmıştır. Elde edilen bulgularda öğrencilerin bu modelin uygulanmasına ilişkin her kategori için farklı olmakta beraber  olumlu ve olumsuz görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada Ters yüz sınıf modelinin programlama temelleri dersinde uygulanmasının yararlı olduğu fakat farklı dersler için yapılan uygulamaların olumsuz etkilerinin olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Ters yüz sınıf modeli, Ters yüz edilmiş sınıflar, TYS modeli, Programlam Temelleri.