5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı: Sistem Analizi ve Tasarımı Dersi Örneği

Ahmet Akkaya

[email protected], Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Mustafa Tuncay Sarıtaş

[email protected], Balıkesir Üniversitesi

Bu araştırmada, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve bilgisayar eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temel özellikleri incelenmiştir. Meslek yüksekokulları bilgisayar programcılığı programı öğretim programında bulunan sistem analizi ve tasarımı dersinin 10 haftalık bölümünde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulanmış ve bu yaklaşım kullanılarak öğrencilerin bir ürün ortaya koyması istenmiştir. Daha sonra ortaya çıkan ürün ile ilgili öğrenciler bir sunum yapmışlar ve ürünü ortaya çıkartırken izledikleri aşamaları rapor haline getirmişlerdir. Proje tabanlı eğitim kapsamında ürün geliştirme süreci tamamlandıktan sonra öğrencilerin görüş ve düşüncelerine başvurulmuştur. Araştırmanın katılımcılarını, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu bilgisayar programcılığı programı 2. sınıfında öğrenim görmekte olan 44 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde, herhangi bir programlama dili, animasyon programları, oyun tasarım programları, web sitesi tasarlama programları ve android uygulama geliştirme programlarından en az bir tanesi hakkında bilgi sahibi öğrenciler seçildiği için ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma modellerinden durum çalışması yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler yazılı hale getirilmiştir. İçerik analizi kullanılarak, görüşme verileri incelenip kodlanmış ve kodlamalara göre sınıflandırılmıştır. Araştırma sonunda ortaya çıkan görüşler doğrultusunda proje tabanlı öğrenme yaklaşımına yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

bilgisayar eğitimi, proje tabanlı öğrenme, sistem analizi tasarımı