5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sanal Dünya Risk Algısı Ölçeğinin (SDRAÖ) Ortaokul Düzeyine Uyarlanması

Veysel Bilal Arslankara

[email protected], Ağrı Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Özel Büro Birimi, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Ertuğrul Usta

[email protected], Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bu çalışmada daha önce lise öğrencilerinin sanal dünyaya ilişkin risk algılarını saptamak amacıyla geliştirilen ölçek ortaokul düzeyine uyarlanmıştır. Sanal Dünya Risk Algısı ölçeği (SDRAÖ) beş dereceli likert tipi bir ölçek olup beş faktör altında toplanabilen 26 maddeden meydana gelmektedir. Araştırmanın temel amacı, ülkemizde ortaokul öğrenimi görmekte olan öğrencilerin sanal dünyalara (sanal ortam, sosyal ağ vb.) ilişkin riskleri algılama düzeylerini belirlemektir. Bu çalışma, bir ölçek çalışması olmasının yanında betimsel araştırma niteliğinde tarama modelinde yürütülmüştür. Bu bağlamda, öğrencilerin sanal dünyaya ilişkin risk algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ağrı il merkezinde bulunan 4 ortaokulda öğrenim gören 293, 7. ve 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi kolay örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği doğrulayıcı faktör analizi, madde ayırt edicilik analizleri, iç tutarlık katsayıları ve kararlılık analizleri yapılmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde ölçeğin ortaokul öğrencilerinin sanal dünya risk algılarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca örneklemde yer alan öğrencilerin sanal dünya risk algıları oldukça yüksek bulunmuştur. Bu araştırma, ortaokul öğrencilerinin sanal dünyaya ilişkin risk algılarını araştırması açısından özgün, ilgili alanyazın için sanal ortamlarda var olan risk algılarına ilişkin farkındalığa yönelik ölçüm yapması açısından gerekli ve sanal ortamlarda meydana gelen risk algısı gibi giderek önemini daha da belli eden muhtevaya sahip olmasından dolayı güncel ve işlevsel olarak görülebilir.

Keywords

sanal dünya risk algısı, sanal ortam, sanal dünya tehdit ve fırsat