5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Hazırlanmış Bir Algoritma Öğrenme Uygulamasının Kullanılabilirliğine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Dilek Demir

[email protected], MEB

Hakan Cevahir

[email protected], MEB

Muzaffer Özdemir

[email protected], ÇOMÜ

Günümüzde teknolojinin ilerlemesine paralel olarak ortaya çıkan Sanal Gerçeklik (SG) teknolojisi, eğlence ve oyun gibi kullanım alanlarının yanı sıra tıp, sanat, mühendislik ve eğitim gibi pek çok alanda insanların yaşamına girmiştir. Bununla birlikte, alan yazın incelendiğinde son yıllarda SG uygulamalarının eğitim-öğretim ortamlarında kullanımına yönelik ilginin arttığı da görülmektedir. Derslerde SG kullanımı ile geleneksel öğrenme ortamlarına alternatif olarak öğrencilerin konuyu yeni ve farklı bir ortamda öğrenmelerine olanak tanınmaktadır. Öğrenciler bu teknolojiyle oluşturulmuş ortamlarda yaparak yaşayarak öğrenmektedirler. SG’nin bu özellikleri dikkate alındığında eğitim-öğretim alanında öğrencilere, öğretmenlere ve araştırmacılara pek çok fırsatlar sunduğu söylenebilir. Bu bağlamda, son yıllarda önemi gittikçe artan kodlama eğitiminde SG kullanımına yönelik araştırmaların azlığı da dikkate alındığında, araştırma bağlamında SG teknolojisi kullanılarak kodlama öğretimine yönelik geliştirilen bir algoritma öğrenme uygulamasının kullanılabilirliğini öğrenci görüşlerine başvurarak incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017 yılı yaz döneminde Çanakkale'de düzenlenen bir bilim kampına katılan 6. sınıf düzeyindeki 12 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Öğrenciler ile kodlama öğretiminde SG teknolojisi kullanılarak hazırlanmış algoritma öğrenme uygulamasının katkısı, SG araçları ve ortamına yönelik kolaylıklar ve bu teknolojinin kullanımına yönelik yaşadıkları zorluklar konusunda görüşülmüş ve görüşmeler sonucunda elde edilen veriler analiz edilerek tartışılmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak algoritma öğretiminde SG kullanımına yönelik çalışma yürütecek araştırmacılara ve öğretmenlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur

Keywords

Sanal gerçeklik, algoritma, programlama, odak grup görüşmesi