5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Scratch Öğreniminin Öğretmen Adaylarının Programlama Konusunda Fikir ve Tutumlarına Etkisi

Melike Akçelik

[email protected], DEU

Kürşat Arslan

[email protected], DEU

İlköğretim müfredatında, 2012 yılı sonunda yapılan değişiklikle “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” adlı ders kapsamında öğrencilere programlamayı tanıtma amaçlanmıştır. Bunun temelinde ise öğrencilere yaşadığımız çağda yetişen bireylerde bulunması gereken yaratıcılık, analitik düşünme, bilgisayarca düşünme ve problem çözme gibi bilişsel becerilerin kazandırılması yatmaktadır. Geleneksel programlama dillerinin ağır söz dizim kuralları, kullanıcıların ilgisini çekmeyecek tarzda geliştirme ortamları ve kullanılan dilin yabancı olması gibi faktörler programlama öğrenme sürecini ve bahsedilen becerilerin kazandırılmasını güçleştirmektedir. Öğrencilerin derslere karşı olan önyargılarını tetiklemeden, öğrenme heveslerini yüksek seviyede tutarak programlama becerilerini geliştirmek amacıyla Scratch programının kullanılmasının etkili olduğu görülmektedir. Scratch, görsel arayüz ile sürükle-bırak yöntemi kullanılarak uygulama, oyun, animasyon geliştirilebilen; içerdiği eğitim ve rehberliklerle kullanımının bireysel olarak öğrenilebildiği, yardım alabileceğiniz komünitesi bulunan bir platformdur. Sahip olduğu özellikler ile öğrencilerin geliştirme sürecinin zorluğundan kurtularak tüm enerji ve dikkatlerini hayal ettikleri ürünü daha iyi hale getirmeye odaklamalarına olanak sağlamaktadır.

 

Bu çalışmanın amacı, DEÜ BÖTE bölümü öğrencilerinin ilk kez gördükleri Scratch programına ilişkin algılarının incelenmesi ve Programlama dersinden önce Scracth kullanan öğrencilerin programlama tutumlarında ve akademik başarılarında değişim olup olmadığını izlemektir. Araştırmamızın evrenini 248 BÖTE bölümü öğrencisinden amaçlı örnekleme ile aldığımız 15 öğrenci oluşturmaktadır. Evren seçimindeki kriter öğrencilerin daha önce Scratch hakkında bilgi sahibi olmaması olarak belirlenmiştir. Bu sayede öğrencilerin farklı fikirlerin etkisinde kalmadan verilen eğitim bazında ön bilgisiz algılarından veriler elde edilmiştir. Verilerin toplanması sürecinde nicel ve nitel tekniklerin kendilerine has avantajlarından faydalanmak ve öğrencilerin konuya bakış açılarını daha kapsamlı şekilde anlayabilmek adına karma yöntem araştırması uygulanmıştır. Araştırma kapsamında, geçerliliği ve güvenirliği doğrulanmış, Scratch Programalamaya ilişkin algı ölçeği kullanılmıştır.  Analizler sonucunda, anket verilerine göre öğrencilerin programlamaya ilişkin öz yeterlilik sonuçlarının  ortanın altında olduğu görülmüştür. Ancak eğitimden önce öğrencilerin programlamaya ilişkin algılarının pozitif olduğu, Scratch kullanımından sonra ise bu algının olumlu yönde daha da arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, öz yeterlilik ortalama puanları en yük yüksek ve en düşük toplam altı öğrenci ile yapılan yüz yüze görüşmeye ilişkin veriler incelendiğinde ise katılımcılar için Scratch eğlenceli, oyunlaştıran, hemen sonuçların görüldüğü, kolay ve görsel bir programlama dili olarak algılandığı görülmüştür. Çalışmanın ikinci aşamasında bu öğrencilerin, programlama dersi aldıklarında programlamaya karşı tutum ve akademik başarılarında değişim olup olmadığı gözlemlenecektir.

Keywords

Scratch, Programlama, Öğrenme, tutum