5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Senaryo Temelli Etkileşimli Videolara Yönelik Öğrenci Deneyimleri (The Experiences of the Students about Scenario-Based Interactive Videos)

Elif Taşlıbeyaz

[email protected]

Ayhan Koç

[email protected]

Vehbi Aytekin Sanalan

[email protected]

Önder Yıldırım

[email protected]

Recep Öz

[email protected]

Murat Tolga Kayalar

[email protected]

Video ve etkileşimli videolardan eğitimin her alanında yararlanılmaktadır. Bu alanlardan biri de İngilizce eğitimidir. Alan yazına bakıldığında İngilizce eğitiminde videoların genel olarak; iletişim kurma, kelime öğrenme ve dilbilgisi konularında yapılmış çalışmalarda kullanıldığına rastlanmıştır. İngilizce eğitiminde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bunlar materyal eksikliği, öğrencilerin öğrenmede zorluk yaşamasıdır. Bu çalışmada da etkileşimli videolar ile senaryo temelli öğrenme bileşenleri birleştirilerek, ingilizce grammar eğitiminde yaşanan bazı sorunların üstesinden gelebilmek ve zorlukların tespit edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle bu çalışma İngilizce dilbilgisi eğitiminde senaryolara dayalı etkileşimli videoların kullanımına yönelik öğrenci bakış açılarına odaklanmıştır.

Bu çalışmanın araştırma deseni, durum çalışmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını, Erzurum’da bir devlet ortaokulda bulunan 42 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla görüşme soruları hazırlanmıştır. Uygulama sürecinde öğrenciler üç hafta boyunca İngilizce derslerini bilgisayar laboratuvarında geçirmiş ve etkileşimli videolarla bireysel olarak çalışmışlardır. Bu üç haftanın sonunda bir görüşme formu ile veri toplanmıştır. Görüşme sorularına verilen cevaplar, içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir.

Bulgular, öğrencilerin kullanılabilirlik, öğrenme ve katılım, ilgi kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Öncelikle öğrenciler videonun kullanılabilirliği konusunda, bu videoların kolay kullanımlı materyaller olduğu fikri üzerinde birleşmişlerdir(n=8). Fakat videolar ile çalıştıkları bilgisayarlardan kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle videoların hepsini akıcı bir şekilde izleyemedikleri anlaşılmıştır(n=5). İkinci olarak öğrencilerin algılanan öğrenme konusunda olumlu yorumlar yaptıkları görülmüştür. Bu konuda senaryoya dayalı bir etkileşimli videoda yer alan etkileşimlerin ve videolarda yer alan senaryonun öğrencilere uzman rolü vermesinin onları öğrenme konusunda pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır(n=7). Ayrıca öğrenciler, ipucu videolarında yer alan zamanlar ile ilgili cümlelerin yetersiz olduğuna yönelik yorumlarda yoğunlaşmışlardır(n=4). Son olarak, öğrencilerin katılım ve ilgi konusunda olumlu yorumlar yaptıkları görülmüştür. Özellikle materyalde yer alan etkileşimlerin(video butonları, sorular, yönergeler) ilgilerini çektiği (n=6) ve aynı videoyu istedikleri kadar izleyebilmelerinin, istedikleri ekrana geri dönebilmelerinin derse olan ilgi ve katılımlarını artırdığını belirtmişlerdir(n=5). Son olarak öğrenciler, kendilerine bir çocuğu bulma görevi verilmesinin, dersi oyun gibi algılamalarını sağladığını da ifade etmişlerdir(n=4).

Sonuç olarak; materyalde etkileşim öğeleri de dâhil olmak üzere tüm elemanların ve yerleşimlerinin açık, net olmasının materyalin kullanımını olumlu şekilde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca materyalde etkileşimler sayesinde öğrenciye bireysel olarak öğrenmesine imkân veren unsurlara (etkileşimler, görev ve sorumluluklar)  yer verilmesinin öğrencinin İngilizce dersindeki öğrenme algısı ile ilgisine katkıda bulunduğu görülmüştür.

Video and interactive videos are used in all areas of education. One of the areas is English education. In literature, it is seen that videos in English education are generally used at communication, vocabulary and grammar subjects. Some problems are lived in English education, because language learning is difficult and abstract by nature. Thus, it is required the materials which facilitate the English training. In order to overcome these challenges, to identify the elements where students live some difficulties and to contribute on this education, the materials are created by combining components of interactive videos and scenario-based learning in this study. So, this study focused on students’ views related to scenario-based interactive videos used in this education.

The research design of the study is case study. Participants of the study were 42 students that are educated at a state secondary school in Turkey. An interview form which is presented according to the criteria (usability, learning and participation, interest) are created. In implementation process, students studied the videos individually in each of three weeks in a computer lab. In the end of the three weeks, data is collected with the help of the interview form. The answers to the interview questions were analyzed by content analyses.

Findings of the study are evaluated according to usability, learning and participation, interest criteria. Primarily, students expressed that materials are easy to use and clear about usability criteria (n=8). But, they said that videos are not watched fluently due to the technical problems (n=5). Secondly, it has seen that students have positive opinions about the learning. It occurred that interactivities and the scenario which gives expert role to the students in the videos affect them positively about the learning (n=7). In addition, students expressed that sample sentences about the tenses (present continuous, past simple and future tenses) in the videos are insufficient (n=4).Lastly, it has also seen that students have positive opinions about participation, interest criteria. Students expressed that interactivities in the materials are interesting. Especially, students said that the materials increased interest and participants of them because of watch the same video repeatedly or to return the screens whenever they want (n=5). Moreover, they expressed that they perceived the lesson as a game because of the materials which give some responsibilities about finding a missing child (n=4).

In conclusion, the students are positively affected due to elements of the materials and their placements in the video are clear. It is seen that the materials are contributed to learning and interest of the students because of giving place elements (interactivities, duties/responsibilities).

 

Keywords

Senaryo temelli öğrenme, etkileşimli video, İngilizce. (scenario based learning, interactive video, English.)