5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim Düzeyleri ile Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri

Hadiye Küçükkaragöz

[email protected], dokuz eylül üniversitesi

Günümüzün bilişim dünyasında yeni yetişecek neslin teknolojiden uzak kalması düşünülemez. İçine doğdukları çağ bilişim ve teknolojinin saniyelerle gelişip değiştiği bir dönemdir. Çocukların toplum yaşamı, eğitim sistemi ve öğretmenle ilk karşılaştıkları yer olan okul öncesi ve ilkokulda görev yapacak öğretmen adaylarının onların teknoloji kullanımlarına ilişkin yönelimlerini etkileyecekleri düşünülmektedir. Öğretmenin empati düzeyi ise öğrencisini anlaması ve ona yardımcı olmasında önem taşımaktadır. Empati veya eşduyum, diğerinin  duygularını, içinde bulunduğu durumu ve  davranış nedenlerini anlamayarak içselleştirmektir.  Waal, Empati Çağı'nda daha barışçıl ve anlayışlı bir toplumun temelinde empati duygusunun yattığını savunmaktadır. Waal'a göre yaşadığımız çağ, rekabete dayalı bencillik duygusunun yerine işbirliği ve dayanışmaya dayalı empatinin geliştiği  bir dönem olacak. Bu beceri ve eğilimin gelişmesinde öğretmen etkisi yadsınamaz. Bu nedenle araştırmada okul öncesi ve sınıf eğitimi öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyleri ile teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın modeli var olan bir durumu ortaya koyması bakımından "betimsel tarama" modelindedir. Çalışma grubunu 2017 yılında Buca Eğitim Fakültesi ilgili Anabilim Dallarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veriler  araştırmacı tarafından oluşturularak kapsam geçerliği için uzman görüşü alınan 12 maddeyi içeren  "teknoloji kullanımı görüş formu",  Dökmen(1988) tarafından geliştirilen "empatik eğilim ölçeği" ve psiko- sosyal değişkenleri (cinsiyet, anabilim dalını seçme durumu, kendi başarı algısı, sosyo ekonomik düzey algısı vb. özellikleri)  içeren "bireysel durum formu" ile toplanmıştır. Verilerin analizi varyans analizi, f ve t testleri ile frekans ve yüzdelik olarak uygun istatistiklerle yapılmıştır. Veri analizi sonuçlarında; Başarı algısı ve cinsiyete  göre empatik eğilim düzeylerinde anlamlı farklılık olduğu: Empatik eğilim arttıkça teknoloji kullanımına ilişkin görüş puanlarının arttığı- orta düzeyde pozitif  ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının diğer psiko-sosyal değişkenlere göre ise bağımlı değişkende anlamlı farklılık saptanmamıştır.

Keywords

öğretmen adayı, empatik eğilim, teknoloji kullanımı