5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları ve Dijital Vatandaşlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Serdar Çiftci

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi

Soner Aladağ

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları ve Dijital Vatandaşlık Ölçeği düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma, betimsel araştırma türlerinden tarama modelindedir. Araştırma, 461 sınıf öğretmeni adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; Cabı tarafından geliştirilen “Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” ile İşman ve Güngören (2014) tarafından geliştirilen “Dijital Vatandaşlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bazı sonuçlar şöyledir: Sınıf öğretmeni adaylarının dijital tutum puanları öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Ancak dijital vatandaşlık ölçeğinden elde edilen puanlar anlamlı farklılık göstermektedir. Cinsiyet değişkeni ele alındığında her iki ölçek puanlarında anlamlı farklılık görülmemiştir. Sınıf düzeyinde her iki ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Sınıf öğretmeni adaylarının kaç yıldır internet kullanıcısı oldukları dijital teknolojiye yönelik tutum puanları üzerinde etkili olmaz iken dijital vatandaşlık ölçeği puanları bakımından anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna erişilmiştir. Korelasyonlar incelendiğinde ise; dijital tutum ile dijital vatandaşlık arasındaki ilişkinin pozitif ve anlamlı olduğu sonucu elde edilmiştir. Korelasyon katsayısından yola çıkarak ilişkinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Buna göre bireylerin dijital tutum puanı yükseldikçe dijital vatandaşlık puanlarının da yükseldiği yorumu yapılabilir.

Keywords

Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum, Dijital Vatandaşlık, Öğretmen Adayları,