5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eğitsel Videoların Geliştirilmesi ve Kullanımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Erkan Çalışkan

[email protected], Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Eğitsel videolar öğretim sürecine sağladığı katkılar dolayısıyla öğretmenler tarafından sık sık tercih edilmektedir. Özellikle öğrenmelerinin görsellerle daha fazla desteklenmesi gereken ilkokul düzeyindeki öğrenciler açısından sınıf öğretmenlerinin eğitsel videolara yaklaşımları oldukça önemlidir. Çalışmanın temel amacı, eğitsel videolara ve eğitsel videoların geliştirilme sürecine ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini incelemektir. Nitel desende yürütülen araştırmada çalışma grubu için ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından temel ölçüt daha önce eğitsel video geliştirme tecrübesine sahip olma olarak belirlendiğinden almış oldukları Bilgisayar II dersi kapsamında eğitsel video hazırlamış ve çalışmaya katılma konusunda gönüllü olmuş 25 sınıf öğretmeni adayı ile görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen adaylarıyla öncelikle eğitsel videolarla ilgili kuramsal çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra eğitsel video geliştirmeyle ilgili eğitimler verilmiştir. İki hafta süren eğitimlerden sonra öğretmen adayları ilkokul düzeyinde istedikleri ders ve kazanımlara uygun eğitsel videolar hazırlamışlardır. Öğretmen adaylarına araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış soru formları uygulanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çözümleme sonuçlarına göre öğretmen adayları eğitsel videoların en önemli yararlarını öğrenmeyi kolaylaştırması (f=23), ilgi çekici olması (f=16) ve verimlilik sağlaması (f=13) olarak görmektedirler. Onlara göre eğitsel video kullanmak süreç içerisinde önemli bir sorun teşkil etmeyecektir. Ancak öğrencinin durgunlaşmasına (f=7), hazırlanmasının bilgi ve beceri (f=4) ile teknolojik altyapı (f=3) gerektirmesine ilişkin önlemler alınmalıdır. Örneğin etkileşimli videolar ile öğrenciler etkin tutulmalı, öğretmenler ve öğretmen adayları bu konuda geliştirilmelidir. Sınıf öğretmeni adaylarına göre iyi bir eğitsel videoda öğrenci düzeyine uygunluğuna (f=14), akış ve süresinin iyi ayarlanmasına (f=12), dikkat çekici olmasına (f=11) ve öğretim hedeflerine uygunluğuna (f=10) dikkat etmek gerekmektedir. Onlara göre iyi bir eğitsel videoda yanlış ya da gereksiz içerik olmamalı (f=17), dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durulmalı (f=12) ve kamera açılarına dikkat edilmelidir (f=10). Aynı zamanda sınıf öğretmeni adayları iyi bir eğitsel videonun geliştirilme sürecinde mutlaka planlama (f=22) ve bilgisayar aracılığıyla düzenleme (f=13) yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarının aldıkları eğitimin ve geçirdikleri sürecin farkındalıklarının ve becerilerinin gelişmesi açısından katkısı olduğu söylenebilir. Bu noktada öğretmenlere hizmet içi, öğretmen adaylarına ise lisans dersleri kapsamında eğitsel video geliştirme süreçleriyle ilgili eğitimlerin verilmesi önerilebilir.  

Keywords

Eğitsel Video, Sınıf Öğretmeni Adayı, Video Geliştirme