5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgisi Yeterlilikleri ile Teknoloji Kullanım Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yunus Yüngül

[email protected], Marmara Üniversitesi

Feride Karaca

[email protected], Marmara Üniversitesi

Bu araştırmanın temel amacı; sınıf öğretmeni adaylarının teknopedagojik yeterlilik düzeylerini ortaya çıkararak, teknopedagojik yeterlilikleri ile teknoloji kullanım niyeti arasındaki ilişkiyi incelemektir.  Bu amaçla bu her iki bağımlı değişkene yönelik görüşler arasında cinsiyet, internet kullanım süresi, ortalama aylık gelir, İngilizce dil seviye durumu, bilgisayarla ilk etkileşim, bilgisayara sahip olma durumu ve internete düzenli erişim durumuna göre anlamlı düzeyde görüş farkı olup olmadığı araştırılmıştır.  İlişkisel tarama yöntemi kullanılan bu çalışmaya; 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 48 devlet ve vakıf üniversitesinden 302 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır.

 

Araştırmada veri toplama araçları olarak, katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek için öğretmen adaylarına yönelik hazırlanmış olan Kişisel Bilgi Formu kullanılmış ve sonrasında ise Schmidt ve arkadaşlarının 2009 yılında geliştirilmiş oldukları ve Kaya & Dağ (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Ölçeği ve McGorry tarafından 2000 yılında geliştirilen, Ursavaş, Şahin ve McIlroy (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Technology Acceptance Measure for Teacher: T-TAM (Öğretmenler için Teknoloji Kabul Modeli: Ö-TKM) Ölçeğinin alt faktörlerinden biri olan “Davranışsal Niyet” ile ilgili kısmı kullanılmıştır. Facebook üzerinden google-form aracılığıyla online bir şekilde toplanan veriler nicel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir.

 

Araştırmadan elde edilen bulgular, TPAB bileşenleri kapsamında incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının Pedagojik Bilgi boyutunda en yeterli oldukları ve Alan Bilgi boyutu ise en az yeterli oldukları boyut olarak saptanmıştır. Sınıf öğretmeni adayları teknopedagojik yeterlilik açısından “Yeterli” düzeyde oldukları gibi teknoloji kullanım niyeti açısından da  “Yeterli” oldukları görülmüştür. Sınıf öğretmeni adaylarının teknopedagojik yeterlilikleri ile Teknoloji kullanım niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda ortalama puanlar arasında %69 düzeyinde pozitif yönlü yüksek düzeye yakın anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r = .693; p < .05). Sınıf öğretmeni adaylarının teknoloji kullanım niyeti olumlu yönde arttıkça teknopedagojik yeterlilik düzeyleri de artış sağlamaktadır. Determinasyon katsayısı (r² =0.48) dikkate alındığında teknopedagojik yeterliliğindeki değişkenliğin (varyansın) %48’nin teknoloji kullanım niyetinden kaynaklandığı görülmüştür.

Keywords

Teknopedagojik Yeterlilik, Teknoloji Kullanım Niyeti