5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sınıf Öğretmenlerinin Temel Matematik ve Matematik Öğretimi Derslerinin Okul Matematiğine Yansımaları

Aysun Nüket Elçi

[email protected], Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Semiha Kula Ünver

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Sınıf Öğretmenleri, bireylerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmede, öğretim yaşamı boyunca matematik ile ilgili edinmesi gereken bilgi ve becerilerin temellerini atmada önemli bir rol oynamaktadır. Sınıf öğretmeni adayları lisans eğitimleri boyunca matematik ile ilgili birinci sınıfta Temel Matematik ve üçüncü sınıfta Matematik Öğretimi derslerini almaktadır. Üçüncü sınıfta Okul Deneyimi ve dördüncü sınıfta Öğretmenlik Uygulaması dersleri ile de ilkokul öğrencileri, ilkokul öğretmenliği ve ilkokullara ilişkin deneyim kazanmışlardır. Sınıf öğretmenleri mezun olduktan sonra tüm bunları uygulayabilecekleri bir sınıfla buluşmaktadırlar. Sınıf öğretmenleri o güne kadar öğrendikleri herşeyi uygulama şansına sahip olacakları sınıflarda edindikleri bilgi ve becerilerin okul matematiğindeki etkilerini daha iyi değerlendirebileceklerdir. Bu değerlendirmeler fakültedeki öğretim elemanlarına ve sınıf öğretmenlerine katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin lisans eğitiminde almış oldukları matematik ve matematik öğretimi derslerinin öğretmenlik yapmaya başladıklarında okul matematiğine yansımalarının ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verileri sınıf öğretmenliğinden mezun olmuş çalışmaya gönüllü olarak katılan 20 sınıf öğretmenine sorulmuş açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan toplanmıştır. Bu sorular almış olduğunuz matematik ve matematik öğretimi derslerinin geliştirilebilecek yeterli yönleri, eksiklikleri giderilebilecek yetersiz yönleri ve fakültelerdeki öğretim elemanlarına yardımcı olacak geliştirilmesi gereken önerileri kapsamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.  Veri analizi süreci devam etmekte olup nihai sonuçlar kongrede sunulacaktır.

Keywords

sınıf öğretmeni, temel matematik, matematik öğretimi