5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sınıf Öğretmenliği Programında Matematik Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi

Aysun Nüket Elçi

[email protected], Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Semiha Kula Ünver

[email protected], Dokuz Eylül Üniversitesi

Bireylerin hayatlarında sınıf öğretmenleri diğer öğretmenlerin yanında farklı bir yere sahiptir. Sınıf öğretmeni bireylerin tüm yaşamları boyunca edinmeleri gereken bilgi, beceri ve tutumların temellerini atan ilk kişi olması bunda etkendir. Aynı zamanda, sınıf öğretmeni çocuklara matematiği öğreten ilk öğretmen olduğu için de önemlidir. Çocukların ileriki eğitim öğretim hayatı boyunca matematiğe karşı olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmesinde sınıf öğretmenleri etkilidir. Sınıf öğretmenlerinin Matematik Öğretimi konusundaki durumları buna bağlı olarak Sınıf Öğretmenliği Programında Matematik Eğitimi alanında yapılan çalışmaların hangi alanlarda yapıldığı önem kazanmaktadır. Bu çalışma, Sınıf Öğretmenliği Programında Matematik Eğitimi alanında 2005-2017 yılları arasında yapılan yüksek lisans tezlerinin Türkiye’deki durumunu belirlemek, alandaki güncel eğilimleri ortaya çıkarmak, yapılacak yeni çalışmalara yön vermek amacıyla yapılmaktadır. Çalışmanın kuramsal evreni Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri tabanında bulunan yüksek lisans tezlerinden doğrudan erişim sağlananlardan oluşmaktadır. Sınıf Öğretmenliği Programında Matematik Eğitimi alanında yapılmış yüksek lisans tezlerinin güncel eğilimlerinin incelenmesinin ve yorumlanmasının amaçlandığı bu araştırma nitel araştırma modellerinden tarama modelinde tasarlanmıştır. Yüksek lisans tezleri incelenirken tarama modeline bağlı olarak doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Sınıf öğretmenliği Matematik Eğitimi alanındaki yüksek lisans tezleri yapıldığı üniversitelere, bağlı bulundukları enstitülere, yıllara, işlenen temalara, araştırma yöntemlerine, çalışma gruplarına, veri toplama araçlarına gibi başlıklar altından incelenmiştir. Çalışmanın veri analizi süreci devam etmekte olup nihai sonuçlar kongrede sunulacaktır.

Keywords

sınıf öğretmenliği programı, matematik eğitimi, yüksek lisans tezleri