5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sınıf Yönetimi Disiplin Modellerinin Öğretiminde Karekod Uygulaması

Necla Dönmez Usta

[email protected], Giresun Universitesi

Ebru Turan Güntepe

[email protected], Giresun universitesi

Öğretmenlerin öğrenme ortamlarında karşılaştıkları istenmeyen davranışları giderebilmeleri için bu davranışlara yönelik önleme stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. İstenmeyen davranışlara yönelik öğrenme stratejileri geliştirmek için de sınıf yönetimi disiplin modelleri bilinmelidir. Bu açıdan bakıldığında öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce disiplin modellerini bilmeleri mesleğe başladıklarında bu modellere dayalı önleme stratejileri geliştirmeleri açısından önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın amacı sınıf yönetiminde kullanılan disiplin modellerinin öğretiminde karekod uygulamasının mevcut yönteme göre etkililiğinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla yarı deneysel yöntemle yürütülen çalışmanın örneklemini 42 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğirimi (BÖTE) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Deney ve kontrol gruplarına ön test olarak disiplin modellerinin isimleri ile temel özelliklerinin doğru bir şekilde eşleştirilmesinin istendiği test uygulanmıştır. Kontrol grubunda dersler mevcut yöntemle gerçekleştirilirken deney grubunda ise tasarlanan afişler üzerine yerleştirilen karekod uygulamasından erişilen animasyonlar ve/veya videolar yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar sonrasında ön test olarak uygulanan eşleştirme testi son test olarak tekrar her iki gruba uygulanmıştır. Deney grubuna ayrıca karekod uygulama süreci ile ilgili açık uçlu sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Eşleştirme testinden elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilirken açık uçlu sorulardan oluşan anket formu ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre istatistiksel açıdan deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra içerik analizinden elde edilen verilerde karekod uygulaması ile ilgili dikkat ve ilgi çekici olma, merak uyandırma, zor konuların anlaşılmasına katkı sağlama, öğrenme ortamını zenginleştirme ve eğlenceli olma gibi kodların ön plana çıktığı görülmektedir.

Keywords

karekod uygulaması, sınıf yönetimi, disiplin modelleri, BÖTE öğretmen adayları