5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sistem Tabanlı Teknoloji Rehberlik Modeli Bağlamında Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Görüşleri

Fırat Sarsar

[email protected], Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İzmir / TÜRKİYE

Ömer Şimşek

[email protected], Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Diyarbakır / TÜRKİYE

Bildiri Özeti

Bu araştırmanın amacı sistem tabanlı teknoloji rehberlik modeli bağlamında ortaokul öğretmenlerinin eğitimde teknoloji entegrasyonuna yönelik görüşleri incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak yarı yapılandırılmış görüşmelerle veriler toplanmıştır. Araştırmaya altı ortaokuldan yedi farklı branştan toplam 14 öğretmen katılmıştır. Toplam 15 sorudan oluşan görüşme formundaki yanıtlar, araştırmacılar tarafından içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, okulların eğitimde teknoloji entegrasyon planlarının yetersiz olduğu, bireysel çabalarla entegrasyon girişimlerinin olduğu, bununla birlikte teknik sorunların üstesinden gelmede BT (bilişim teknolojileri) rehber öğretmenlerine başvurulduğu görülmektedir. Eğitimde teknoloji kullanımı konusunda olumlu tutuma sahip öğretmenler, eğitimde teknoloji entegrasyonunu akıllı tahta kullanımı ve çoğunlukla teknoloji yardımıyla bilgi aktarılması biçiminde algılamaktadır. Sonuç olarak araştırmada yer alan okullarda eğitimde teknoloji entegrasyonun planlarının  yetersiz olduğu, bireylerin kendi çabasıyla gerçekleştiği ve öğrenci merkezli teknoloji entegrasyonu yaklaşımı hakkında farkındalıklarının arttırılması gerektiği anlaşılmıştır. Sistem tabanlı teknoloji rehberlik modeli için okullardaki ihtiyaçların neler olduğu ve entegrasyon hedeflerini belirleme adına önemli sonuçları olan bu çalışma FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinin bileşenlerinin başarıya ulaşmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Sözcükler: Eğitimde teknoloji entegrasyonu, teknoloji rehberlik modeli

Views of Secondary School Teachers Toward Technology Integration in Education in the Context of Systems Based Technology Mentoring Model

Abstract

This descriptive qualitative study aims to investigate secondary school teachers’ views on technology integration in education in the context of systems based technology mentoring model. Data was collected by semi-structured interview forms from 14 teachers from six different schools. Content analyses employed for analyzing semi-structured interview forms which included 15 questions.  The result of the study showed that school didn't have detailed and/or structured technology integration plan, therefore technology integration was coped with individual efforts. Likewise, the technical problems were asked to solve by IT teachers in schools if they had one. Although teachers had positive attitudes toward using technology in education, their technology knowledge were limited with smartboards and basic communication tools for delivering course content. As a result, it was noticed that (i) school needed to have structured educational technology integration plan, (ii) each teacher should be encouraged to work with their colloquies and IT teachers as a team and (iii) their awareness of systems based technology mentoring model should be increased. The systems based technology mentoring model is an effective model for understanding the needs of schools and defining the main goals of technology integrating. These results might help FATIH (Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology) project in Turkey to describe the needed skills for integration technology in education, therefore the project might achieve the goals more effectively.

Keywords

Technology integration in education, technology mentoring model