5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sosyal Ağ Destekli Mikroöğretim Uygulamalarının Öğretmen Öz-Yeterliklerine Etkisi

Özge Kelleci

[email protected], Istanbul Aydin University

Taibe Kulaksız

[email protected], Istanbul Aydin University

Ferhat Kadir Pala

[email protected], Aksaray University

Etkili bir eğitim ve öğretim sürecinin üç temel öğesi, öğrenci, program ve öğretmendir. Öğeler arasındaki bağlantıyı etkin bir şekilde sağlayarak eğitimin verimliliğini arttırma rolünü ise öğretmen üstlenmektedir. Öğretmenler, öğretmen eğitimi çatısı altında edindikleri bilgi, beceri ve birikimler ile daha nitelikli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulabilmektedirler. Bunun için öğretmen eğitiminde teori ve uygulamayı birlikte işe koşacak yöntemlerin kullanılması önem taşımaktadır. Bu yöntemlerden biri de mikroöğretimdir. Mikroöğretim yönteminde öğretmen adayları genellikle 5-20 dakikalık bir ders planı çerçevesinde küçük gruplara ders anlatmakta, akranları ve öğretim üyesi tarafından gözlemlenerek dönüt almaktadırlar. Böylece öğretmen adayları, hem kendisinin hem de akranlarının ders anlatma biçimlerini analiz ederek öğretmenlik becerilerini geliştirebilmektedirler. Yöntemin etkili olabilmesi için, öğretmen adayları ve öğretim üyesi arasındaki etkileşimin iyi bir şekilde sağlanabilmesi gerekmektedir. Ancak üniversitelerde sınıfların kalabalık olması, etkileşimi zorlaştırdığından yöntemin uygulanmasında güçlükler yaşanabilmektedir. Bu soruna çözüm getirmek için eğitimde etkileşimi arttıracak uygulamalara yer vermek gerekmektedir. Bu noktada mikroöğretimin çevrimiçi öğrenme ortamlarından biri olan sosyal ağlarla desteklenerek uygulanması faydalı olabilir. Bu gerekçeler doğrultusunda çalışmanın amacı Sosyal Ağ Destekli Mikroöğretim Uygulamalarının (SAMU) öğretmen öz-yeterliklerine etkisini ortaya koymaktır. Çalışma, yarı deneysel desenlerden zaman dizisi modeline göre yürütülmüş olup nitel veriler ile desteklenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim öğretim yılında BÖTE bölümünde öğrenim gören 17 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Açık Uçlu Anket kullanılmıştır. Sosyal ağ destekli mikroöğretim uygulamaları, 14 haftalık bir sürede iki aşamada gerçekleştirilmiş olup birinci aşamada, öğretmen adayları ders planlarını sosyal ağ üzerinden dönütler alarak geliştirmişler ve küçük bir gruba ön uygulama yapmışlardır. İkinci aşamada ise revize edilen ders planları, sınıf ortamında uygulanmış ve çevrimiçi ortamda eşzamanlı akran dönütleri alınmıştır. Eğitim öncesi, birinci ve ikinci aşama sonunda öğretmen adaylarının öz yeterlikleri ölçülmüştür. Eğitim sonunda öğretmen adaylarının açık uçlu anket aracılığı ile SAMU’ya ilişkin görüşleri alınmıştır. Nicel verilerin analizinde tekrarlı ölçümler için ANOVA testi ve nitel veriler için betimsel analiz yapılmıştır. Sonuç olarak yapılan tekrarlı ölçümlerde, sosyal ağ destekli mikroöğretim uygulamalarının öğretmen öz yeterliklerini öğrenci etkileşimi, sınıf yönetimi, öğretim yöntemleri boyutlarında arttırdığı ortaya çıkmıştır. Nitel veriler de nicel verileri desteklemekte olup, öğretmen adayları mikroöğretim uygulamalarına ilişkin olumlu görüş belirtmişlerdir.

Keywords

öğretmen eğitimi, mikroöğretim, sosyal ağ destekli eğitim, öz-yeterlik, öğretmen adayı