5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sosyal Ağ Yoksunluğu Deneyimi Yaşayan Öğretmen Adaylarının Bu Sürece İlişkin Görüşleri

İbrahim Gökdaş

[email protected], Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Hızlı ve eşzamanlı yeni iletişim ortamlarına duyulan gereksinim sanal iletişim ortamlarının doğmasına neden olmuştur. Eş zamanlı bilgi paylaşımının gerçekleştirilebildiği, çift yönlü iletişimin sağlanmasına olanak tanıyan esnek ve kullanıcı dostu yapısıyla sosyal ağlar dünyada ciddi bir kullanıcı profiline ulaşmıştır. Eğitimde de sosyal ağların öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğretmen- yönetimin başta olmak üzere iletişim ve içerik paylaşımı amaçlı kullanımı yaygınlaşmaktadır. Son yıllarda sosyal ağ bağımlılığı kavramının sıkça gündemde olduğu ve bağımlılığa varan etkiler yarattığı bilinmektedir. Ayrıca bağımlılıkla birlikte oluşan çeşitli korkulara da neden olduğu alan yazında yer almaktadır. Bunlar arsında mobil telefonundan bir şekilde mahrum kalma korkusu olan nomofobi çağımızın yeni sendromlarından biri olarak tanımlanmaktadır. Ulaşma ve ulaşılabilir olma isteği, telefonsuz kalmaktan, telefonla iletişim kuramamaktan dolayı kişilerde psikolojik gerginlik oluşturabilmektedir. Mobil ortamlarda yoğunlukla kullanılan sosyal ağlar da birçok özelliği yanında iletişim ve bilgi belge paylaşımı konusunda ciddi olanaklar sunmaktadır. Ancak olumlu ve olumsuz yönleriyle toplumda kabul gören ve geniş kullanım kitlesi ve özelliklere sahip sosyal ağlardan yoksun kalma durumunun nasıl bir etki yarattığına ilişkin belirsizlik söz konusudur. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanım amaçları ve sosyal ağ yoksunluğu durumuna ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma sosyal ağ üyeliği olan ve kullanan gönüllü 109 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma toplam dört hafta sürmüş ve katılımcılardan bu süre içerisinde üyesi oldukları ve aktif kullandıkları sosyal ağları kullanmamaları istenmiştir. Araştırma verileri araştırma süreci sonunda nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Bu amaçla hazırlanan hazırlanan görüşme formu katılımcılara verilerek formda yer alan soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde ise Nitel veri analizlerinden betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda katılımcıların en çok sırasıyla Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi sosyal ağları kullandıkları belirlenmiştir. Yine katılımcıların sosyal ağları öncelikli olarak iletişim ve bilgi belge paylaşım amaçlı kullandıkları ve yoksunluğunda en çok paylaşım ve bedava iletişim için sosyal ağlara gereksinim duydukları ortaya koyulmuştur. Araştırma sonunda sosyal medya yoksunluğunda yaşanan duygu durumu ve yerine konulan etkinliklere ilişkin bilgilere ulaşılmış ve bu bilgiler ışığında yapılacak yeni araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Sosyal ağ kullanım amaçları, Sosyal ağ yoksunluğu, Öğretmen adayları