5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanılmasını 2006-2016 Yılları Arasında Ele Alan Araştırmaların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Oguzhan Ozdemir

[email protected], Firat University

Gamze Dogan

[email protected], Firat University

1954 yılında ilk kez Barnes tarafından ortaya atılan sosyal ağ kavramı, kullanıcının çevrimiçi bir ortamda kendisine ait bilgilerle profil oluşturduğu ve diğer bireylerle etkileşim ve iletişim içinde olmasına olanak sağlayan bir ağ oluşturabildiği ortam olarak tanımlanmaktadır. İnternet bağlantısı ile ulaşımın her yerden kolay bir şekilde yapılması, sosyal medya araçlarının birçok kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlamıştır. Sosyal medya araçlarını kullanan bireylerin çoğunluğunun öğretmen ve öğrenci gibi bir neslin oluşturduğu düşünülürse bu araçların eğitim-öğretime dahil edilmesi, sürekli değişen bilişim çağına uyum sağlama açısından önem taşımaktadır. Diğer yandan, sosyal ağların eğitsel açıdan kullanımı düşünüldüğünde, kaynakların paylaşılma olanağı sunması, olanakları artırması gibi faydaları olduğu görülmektedir. Literatür incelendiğinde, sosyal ağ kullanımını eğitim açısından inceleyen pek çok çalışma olduğu görülmektedir. Eğitim-öğretim alanında yapılan uygulamaların şekil alması açısından eğitim araştırmaları yayınlarının nitelik yönünden değerlendirilmesi, çalışmaların sonuçlarının işlevselliği ve kalitesinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bir alanda yapılmış araştırmaların bütünüyle bazı özellikleri açısından incelenmesi, değerlendirilmesi bir sonraki çalışmalar için araştırmacılara yol gösterici olması açısından önemli olacağı belirtilmiştir. Bu çalışma, sosyal ağların eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik Türkiye’de Türkçe yayınlanmış araştırmaların yıllara göre dağılımlarına, yazar sayılarına, araştırma desenlerine, veri toplama araçlarına, veri analiz yöntemlerine göre incelenip, analizlerinin yapılarak betimleme işleminin yapıldığı içerik analizi çalışmasıdır. Bu amaçla sosyal ağların eğitim amaçlı kullanılmasını ele alan Türkçe yayınlanmış 34 araştırma içerik analizi yöntemi ile incelemeye alınmıştır. Çalışmada araştırmaların yıllara göre dağılımlarına, yazar sayılarına, araştırma desenlerine, veri toplama araçlarına, veri analiz yöntemlerine göre yeniden düzenlenip kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, sosyal ağların eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik yapılan araştırmaları detaylı inceleyip, bu çalışmaların eğilimlerini ortaya koymaktır. Araştırmalarda veri toplama araçlarında farklılık olmasına karşın çoğunlukla veri toplama aracı olarak anket ve doküman taramanın kullanıldığı analiz sonuçlarında görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre elde edilen verilere göre çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarının önemli bir kısmının anket olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmada bulgulara bakıldığında görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem, kişisel bilgi formunun en az tercih edilen veri toplama araçları olduğu görülmüştür. Veri toplama aracı olarak en çok anket kullanılması kısa sürede büyük örneklem gruplara ulaşılmasından kaynaklandığı söylenebilir. Veri analiz yöntemlerinin dağılımına bakıldığında en fazla betimsel (frekans/yüzde, ortalama/standart sapma) ve kestirimsel (t-testi ve ANOVA) veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çalışma ile birlikte araştırmacıların sosyal ağların eğitim amaçlı kullanılması ile ilgili çalışmaların yapısı ile ilgili bilgi edinmeleri ve bu çalışmalardan genel olarak durumlarından haberdar olmaları amaçlanmıştır. Bu araştırmanın bir sonraki çalışmalara ışık tutması ve araştırmacılara yeni çalışmalar için yol gösterici olması beklenmektedir.
Keywords

Sosyal Ağlar, Sosyal Medya, Eğitim, İçerik Analizi