5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Sosyoloji Öğretiminde Teknoloji Kullanımı: Potansiyeller ve Zorluklar

Meryem Ayşegül Kozak Çakır

[email protected], Uludağ Üniversitesi

Alan itibariyle sosyoloji, öğrenciye kritik düşünme, ötekini normalleştirme ve normali ötekileştirme yeteneği kazandırarak düşünen, eleştiren bireyler yetiştirerek demokratik toplum oluşturma çabalarına katkı yapan temel alanlardan bir tanesidir. Ancak ortaokul seviyesinde sosyal bilimler dersi ile başlayan ve yükseköğretimde sosyoloji alanı ile devam eden sosyoloji öğretiminde kullanılan öğretim yaklaşımları genellikle ders anlatımı ve doğrudan öğretim olmuş, sınıf mevcutları ise özellikle yükseköğretimde yükselmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin pasif konumda olup, ders içeriği ile ilgili konuları derinlemesine öğrenmeden uzak kaldıkları görülmektedir.  Bu durum öğrencilerin sosyoloji alanına karşı tutumlarını ve eğitsel çıktılarını olumsuz yönde etkilemiştir. Öğrencilerin sosyoloji alanına karşı tutumlarını ve eğitsel çıktılarının olumlu yönde olmasını sağlamak için mevcut kalabalık sınıflarda Sosyoloji alanında öğrencilerin aktif öğrenmelerine katkı sağlayan, sınıf içinde ve dışında etkileşimlerine izin veren öğretim yöntem ve tekniklerinin teknoloji ile desteklenmesi, sosyoloji öğretiminde olumsuz durumları iyileştirmek için potansiyellere sahiptir. Bu makalede, sosyoloji öğretiminde aktif öğrenme için kullanılabilecek yöntemler ve bu yöntemleri destekleyen teknolojiler açıklanarak, bu alanda ilgili çalışma önerileri sunulacaktır.

Keywords

sosyoloji, öğretim teknolojileri, yüksek öğretim