5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

'su ve Hayat' Konusunun Öğretiminde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fetemm) Uygulamaları

Nilgün Seçken

[email protected], HU

Berna Öztürk

[email protected], Öğretmen

Ülkeler arası ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda rekabetin artmasıyla birlikte, kaliteli eğitim arayışı ve bunun toplumun tüm kesimlerine adil olarak yayma ilkesiyle, başta Amerika olmak üzere, diğer gelişmiş devletler eğitimde kalitenin arttırılmasıyla ilgili farklı plan ve programlar hazırlamaya başlamışlardır. Bireylere problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmayı, bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen öğrencilerin yirmi birinci yüzyıl gelişmelerine hazırlanmasını ve yirmi birinci yüzyıl becerilerinin kazandırılmasını sağlayan STEM - Türkçe kısaltmasıyla FeTeMM eğitimi tüm düzeydeki öğrencilerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinde uzmanlaşmalarına fırsatlar sağlaması açısından önemlidir. FeTeMM disiplinlerine ilgi duyan öğrencilerin desteklenmesinin, Fen Bilimleri programlarının bu yaklaşım temelinde düzenlenmesi ile mümkün olacağı düşünülmektedir.

Bu araştırmanın amacı, Kimya Öğretim programında 10. Sınıfta yer alan “Kimya Her Yerde” ünitesindeki “Su ve Hayat”; konusunu Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) yaklaşımı temelinde öğretim tasarımı hazırlamak ve hazırlanan materyallerin uygulanmasıyla öğrencilerin akademik başarılarına ve yaratıcılıklarına etkisini geleneksel öğretim yaklaşımı ile eğitim alan öğrencilerle karşılaştırmaktır. Bu amaçla araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan ve iki konu için toplam 59 sorudan oluşan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış bir teşt ön ve son test olarak uygulanacaktır. Bu test açık uçlu, çoktan seçmeli ve boşluk doldurma sorularından oluşmaktadır. Deney gurubunda yaratıcılıklarındaki gelişmeyi görmek amacıyla Hu ve Adey (2002) tarafından geliştirilen, Aktamış ve Ergin (2007) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve iç tutarlılık katsayısını 0,89 olan yaratıcılık ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca FeTeMM yaklaşımı esas alınarak yapılan uygulamalar ile ilgili öğrencilerin görüşleri alınmıştır.

Çalışma 15’i deney grubu, 17’si kontrol grubu olmak üzere 32 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin sınıf ortamında FeTeMM eğitimine yönlendirilerek, öğrencilerin var olan bilgiyi pasif olarak almak yerine, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirici yönde kullanmaları sağlanmıştır. Laboratuvarda takım çalışmaları yapmak, okul dışı aktivitelere katılmak kendilerini yönetme ve öz güvenlerinin gelişmesi konusunda yardımcı olunmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilerle ise geleneksel eğitim anlayışına göre ders işlenmeye devam edilerek, ders kitaplarındaki deneyler öğretmenin yönergeleri ile yapılmaktadır. Deney grubundaki öğrencilerin akademik başarılarının ve yaratıcılıklarının ölçüldüğü testlerde de deney grubu öğrencilerinin başarılarının daha yüksek olduğu ve elde edilen verilerin istatistiksel olarak da anlamlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerden FeTeMM uygulamaları ile ilgili olarak alınan görüşler nitel olarak analiz edilmiştir. Nitel veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiş. 

Aktamış, H. ve Ergin, Ö., (2007). H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of education), 33, 11-23.

Matthew B. Miles A. Michael Huberman (2015). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, ISBN: 978-080-395-540-0, SAGE Publications.

Keywords

FeTeMM, Kimya Eğitimi, Fen Eğitimi