5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılımlarına Yönelik Eğilimleri

Sevil Yılmaz Aykul

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO

Dursun Aykul

[email protected], Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi

Osman Erol

[email protected], Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İçerisinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda en önemli değer, insanlara verilen eğitim olmuştur. Bu doğrultuda ülkeler eğitim yapılarında hızlı değişimlere gitmişlerdir. Değişimlerin temel öğesi mesleki eğitimler olmuştur. Ülkemizde ise bu eğitimlerin önemli bir kısmı Yüksek Öğretime bağlı olan Meslek Yüksek Okulları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu okullar tarafından sanayi sektöründeki ara eleman ihtiyacı büyük çoğunlukla karşılanmaktadır Ara eleman yetiştirme sürecinde kullanılan farklı teknolojilere ve yazılımlara yönelik verilen eğitimler sanayi sektöründe üretim hızını ve kalitesini arttırmaktadır. Özellikle yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasında bu eğitimlerin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Tasarım Bölümünde eğitim gören öğrencilerin eğitimleri sürecinde bilişim teknolojilerini ve yazılımlarını kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir.  Bu amaç doğrultusunda araştırmada nicel yöntemler kullanılmıştır. Ayrıca kullanılacak teknik bakımından survey(anket-soruşturma) tipi bir araştırmadır. Araştırmanın amacı bağlamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Tasarım Bölümünün Grafik ve Moda Tasarımı programlarında öğrenim gören 123 (80 Kız ve 43 Erkek) öğrenciden araştırmacılar tarafından hazırlanan anket yolu ile veriler toplanmıştır. Ankette yer alan soru maddeleri, aynı programda okuyan öğrenciler ile yapılan görüşme sonunda elde edilen veriler ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler doğrultusunda, tasarım bölümünde öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğunun alanları ile ilgili yazılımları kullandığı; gelecekteki meslek hayatlarında tasarım bölümünde almış oldukları eğitimin ve kullandıkları yazılımların olumlu bir etkisinin olacağını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hem grafik tasarımdaki hem de moda tasarımındaki öğrencilerin; belli biri ürünün tasarımında teknoloji kullanımına yönelik görüşlerinin ve almış oldukları eğitimler sırasında alanları ile ilgili yazılımları kullanırken eğitimlerinin daha zevkli bir şekilde geçtiğine ilişkin benzer oranda görüş bildirdikleri bulunmuştur.

Keywords

Mesleki Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Tasarım Yazılımları