5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Teknoloji Koçluğu Özyeterliğinin Ölçülmesinde Kullanılacak Bir Ölçme Aracı

Mehmet Şahin Solak

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir, Türkiye.

Abdullah Kuzu

[email protected], Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eskişehir, Türkiye.

Teknolojinin bizlere sunduğu olanakların verimli bir şekilde değerlendirilmesinde kullanılacak teknolojinin tanınması ve kullanılması oldukça önemlidir. Bir teknolojinin yalnızca bir yönüyle değil tüm yönleriyle ele alınması eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimli şekilde yürülmesinde, öğrenci başarısının arttırılmasında olumlu katkı sağlayacaktır. Eğitimde FATİH Projesi ile birlikte okullarımızda karşımıza çıkan akıllı tahta, tablet vb. teknoloji ürünleri öğrencilerin meraklarını ve öğrenme arzularını arttırmada kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin gerek ilk kullanımlarında gerekse öğretme-öğrenme sürecinde kullanılmasında rehberlere ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu rehberlik faaliyetini paydaşlara sağlayabilecek birey hem öğrenenlerle birlikte ders yapan hem de teknolojik gereksinimlerin karşılanmasında etkili olan bilişim teknolojileri rehber öğretmenlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan bilişim teknolojileri rehber öğretmen yeterliklerinin incelenmesi ile bu yeterliklerinin büyük çoğunluğunun ISTE tarafından ortaya konulan Teknoloji Koçluğu Standartları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir.

Bu çalışma, ISTE tarafından ortaya konan ISTE-C olarak alanyazında bilinen teknoloji koçluğu standartlarının ülkemizde nasıl çalıştığının görülmesi amacıyla yürütülmüş olan bir ölçme aracı geliştirme çalışmasıdır.  Tüm eğitim teknolojisi standartları ve teknoloji koçluğu yeterlikleri göz önüne alınarak hazırlanan ölçme aracının geliştirilmesi aşamalarında elde edilen betimsel ve istatistiksel veriler sunulacaktır. Teknoloji koçluğu özyeterliğine yönelik geliştirilen bu ölçme aracının geliştirilmesinde kullanılan örneklem grubunu çeşitli üniversitelerin BÖTE bölümlerinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğretmen adayları oluşturmuştur. Çalışma genel tarama modeline dayalı olarak yürütülen bir tarama araştırmasıdır.

Çalışma sonunda, elde edilen bilgiler ile ISTE’nin ortaya koyduğu koçluk standartları bağlamında ülkemizde neler yapılabileceği, ölçme aracının kapsamı, geçerliği ve güvenirliği hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Eğitim teknolojisi standartları ve Teknoloji koçluğu konularında alandan yeni araştırmalar yürütmek isteyen araştırmacılara yol gösterecek bir çalışma olacağı düşünülmektedir.

Keywords

eğitim teknolojisi standartları, ISTE-C, teknoloji koçluğu özyeterliği