5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Ters-Yüz Sınıf Stratejisi: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri

Polat Şendurur

[email protected], Ondokuz Mayıs Üniversitesi

                                                                                              

Son yıllarda, özellikle K12 düzeyinde ters-yüz sınıflar stratejisinin popülerliğinin arttığını ve hatta yüksek öğrenim düzeyinde de eğitmenler arasında kabul gören bir yöntem olduğunu görmekteyiz. Bu stratejinin etkinliği üzerine yapılan araştırmalara baktığımızda odak noktasının çoğunlukla öğrenme ve akademik başarı üzerine etkisi ya da öğretmen/öğretmen adaylarının yöntem hakkındaki görüşleri olduğunu görmekteyiz. Ancak öğretmen adaylarında gerçekçi görüşler oluşabilmesi için uygulayıcı olarak ters-yüz sınıflar stratejisini deneyimlemiş olmaları önem arz etmektedir. Bu çalışmada üçüncü sınıf öğretmen adayları daha önceden belirlenmiş olan konular üzerine altı hafta boyunca ters-yüz sınıf etkinlikleri hazırlamışlar ve sonunda uyguladıkları bu yöntem üzerine görüşlerini yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığı ile paylaşmışlardır. 30 öğretmen adayının katılım gösterdiği çalışmada elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlara göre öğretmen adaylarının ters-yüz sınıf stratejisini benimsedikleri, ancak ileriki meslek yaşantılarında yöntemi kullanma açısından birçok çekinceleri de içlerinde barındırdıkları görülmüştür. Sınıf yönetiminde olası yaşanabilecek durumların öğretmen adaylarının ters-yüz sınıf stratejisini kullanmalarını engelleyebileceği sonucu elde edilmiştir. Ters-yüz sınıflar hakkında öğretmen adaylarının öğrenci velilerinin yaklaşımı açısından bir ikilem yaşadıkları görülmüştür. Katılımcıların bir kısmı velilerin ders içi etkinlikleri olumsuz anlamda sorgulayabilecekleri görüşünü savunurken, diğer katılımcılar ise velilerin ders içeriklerine daha fazla hakim olacaklarını ve bunun veli-okul-öğrenci arasındaki ilişkiyi pozitif olarak etkileyeceğini düşünmektedirler. Sonuç olarak ters-yüz sınıf stratejisi öğretmen adayları tarafından  ileride kullanılabilecek bir strateji olduğu ancak temel teknoloji bilgisinin bu stratejinin kullanılabilmesi için zorunlu olduğu öğretmen adayları tarafından vurgulanmıştır.

Keywords

Ters-yüz sınıflar, strateji, eğitim teknolojieri