5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Tersyüz Sınıf Modelinin Problem Çözme Becerisine Etkisi: Önlisans Örneği

Didem Alsancak Sırakaya

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

Mustafa Sırakaya

[email protected], Ahi Evran Üniversitesi

İçinde bulunduğumuz dijital çağda, öğrenenlerin bir takım becerilere sahip olması beklenmektedir. 21. yüzyıl becerisi olarak ifade edilen bu becerileri edinen öğrenenler var olan bilgiyi doğrudan almak yerine edindikleri bilgiyi sorgulayan, yapılandıran ve anlamlandıran kişilerdir. Eğitim sürecinde artık daha aktif olan öğrenenler yeni bilgileri keşfederek farklı durumlara uyarlayabilmektedir. Bu süreçte öğrenenler tarafından bilgi edinmek ve keşfetmek için başvurulan ilk araç teknoloji olmaktadır. Ayrıca eğitimciler tarafından da öğrenenlere 21. yy becerilerine sahip aktif öğrenenlerin var olduğu öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının oluşturulmasında teknolojiden faydalanılmaktadır. Bu tür öğrenme ortamları teknolojideki gelişmeler doğrultusunda sürekli farklılaşmamakta, teknoloji içeren yeni yöntemler eğitim sürecinde işe koşulmaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler doğrultusunda son yıllarda kullanılan yöntemlerden bir tanesi de tersyüz sınıf modelidir. Bu model ile öğrenme süreci öğrencilerin ders öncesinde teorik bilgiyi edinmesi, ders sırasında ise aktif öğrenme etkinlikleri ve uygulamaları gerçekleştirmesi şeklinde yürütülmektedir. Bu modelde geleneksel eğitim sürecinin tersine çevrilmesi söz konusudur. Ders öncesinde eğitimci tarafından paylaşılan çevrimiçi kaynaklar aracılığı ile öğrenmelerini gerçekleştiren öğrenciler sınıfta eğitimci ve diğer öğrenciler ile etkileşim içinde olarak aktif öğrenme sürecine dahil olurlar. Öğrenci merkezli bir eğitim ortamı sunmayı sağlayan tersyüz sınıf modeli bu özelliğinden dolayı 21.yy becerilerinin kazandırılmasında kullanılabilecek bir yöntem olarak görülmektedir. Nitekim alanyazında tersyüz sınıf modelinin problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi becerilere etkisinin incelendiği çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma ile de tersyüz sınıf modelinin önlisans düzeyindeki öğrencilerin problem çözme becerileri üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenim gören 39 kişi oluşturmaktadır. Araştırma modeli öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve problem çözme envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Mann-Whitney U analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonrasında deney ve kontrol grubu arasında hem problem çözme becerisi açısından hem de aceleci yaklaşım, düşünen yaklaşım, değerlendirici yaklaşım, kendine güvenen yaklaşım ve planlı yaklaşım alt faktörlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tersyüz sınıf modelinin önlisans düzeyinde uygulanmasına yönelik bir örnek olan bu çalışmanın bulgularının ve sınırlılıklarının yapılacak olan çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

Keywords

Tersyüz sınıf modeli, problem çözme, önlisans düzeyi