5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

The Examination Of Digital Citizenship Levels Of Ceıt Students

Mücahit Öztürk

[email protected], Aksaray Üniversitesi

Seyfullah Gökoğlu

[email protected], Kastamonu Üniversitesi

Ünal Çakıroğlu

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Günümüz öğrencileri zamanlarının büyük bir kısmını çevrimiçi ortamda harcamaktadır. Çevrimiçi ortamda akranları ile iletişim kurma, bilgiye ulaşma, paylaşma ve üretme fırsatı bulmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesi ile öğrenciler dijital araçların kötüye kullanılmasına karşı savunmasız kalabilmektedir. Çevrimiçi ortam ve dijital teknolojiler; bağımlılık, bilinçsiz kullanım, istismar, şiddet eğilimi, kimlik hırsızlığı, ırkçılık, siber zorbalık gibi olumsuz durumları içermektedir. Özellikle öğrenciler yoğun olarak kullandıkları sosyal ağlarda bilgi kontrolünün zorlaşması ve hızlı şekilde dağılması nedeniyle duygusal ve psikolojik tehlikelerle karşı karşıyadır. Teknolojinin öğrencilerin hayatında önemli rol oynaması, bu teknolojilerinin kötüye kullanma ihtimalinin olması dijital vatandaşlık eğitiminin önemini ortaya koymaktadır. Dijital araçların yaygın olarak kullanıldığı dijital çağ, dijital toplumdan dijital vatandaşlar yaratmaya çalışmaktadır. Dijital vatandaşlık, teknoloji kullanımına ilişkin davranış normlarını ifade etmektedir. Ayrıca teknolojiyi güvenli, sorumlu, eleştirel, üretken olarak kullanma becerisidir. Dijital vatandaşlığın; dijital erişim, dijital iletişim, dijital etik, dijital güvenlik, dijital hak ve sorumluluklar, dijital sağlık, dijital hukuk, dijital okuryazarlık ve dijital ticaret olmak üzere dokuz boyutu bulunmaktadır. Günümüzde dijital teknolojilerinin kullanımına ilişkin risklere karşı öğrencilerin dijital vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi bu doğrultuda dijital vatandaşlık bilincinin kazandırılmasına yönelik eğitim programlarının uygulanması önemlidir. Bu araştırmada 3 farklı devlet üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BOTE bölümünde öğrenim gören 180 öğrencinin dijital vatandaşlık düzeyleri incelenecektir. Araştırma nicel araştırma yaklaşımının betimsel araştırma türlerinden tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Öğrencilerin dijital vatandaşlık beceri düzeylerinin belirlenmesi için Ribble (2011), Alberta Education(2013) ve işman ve Güngören (2014)’ ün dijital vatandaşlığın dokuz alt boyutuna ilişkin ortaya koydukları kriterlerden yararlanılarak bir anket geliştirilmiştir. Araştırmanın sonunda öğrencileri teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirecek geleceğin öğretim teknologları ve teknoloji liderlerinin dijital vatandaşlık düzeylerin belirlenerek varsa eksikliklerin giderilmesine yönelik öneriler getirilecektir.

The Examination of Digital Citizenship Levels of CEIT Students

Today's students spend most of their time online. They have the opportunity to communicate with their peers, access to information, share and produce in an online environment. With the rapid development of technology, students are vulnerable to abuse of digital tools. Online environment and digital technologies; dependency, unconscious use, abuse, violence tendency, identity theft, racism, cyber bullying. Particularly students are faced with emotional and psychological hazards due to the difficulty of data control and rapid  distribution in social networks they use extensively. The fact that technology plays an important role in the lives of students and the possibility of abuse of these technologies reveals the importance of digital citizenship education. The digital era, in which digital tools are widely used, seeks to create digital citizens from the digital community. Digital citizenship refers to the norms of behavior regarding the use of technology. It is also the skill of using technology as safe, responsible, critical, productive. Digital citizenship has nine dimensions, digital access, digital communications, digital ethics, digital security, digital rights and responsibilities, digital health, digital law, digital literacy and digital commerce. Today, it is important to determine the level of digital citizenship of students against the risks associated with the use of digital technologies, and to implement training programs aimed at gaining digital citizenship awareness. In this study, digital citizenship levels of 180 students studying in 3 different public universities, Faculty of Education, BOTE department will be examined. The research was carried out by a survey method from the descriptive research types of the quantitative research approach. A questionnaire was developed to determine the digital citizenship levels of the students, using the criteria for the nine sub-dimensions of Ribble (2011), Alberta Education (2013) and İşman and Güngören (2014) digital citizenship. At the end of the research, the level of digital citizenship of instructional technologists and technology leaders will be determined, and suggestions for elimination of deficiencies will be made.

 

Keywords

Dijital citizenship, Instructional technologies