5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Trabzon İlindeki 4-8. Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji Kullanım Durumları

Lokman Şılbır

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Murat Atasoy

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Adil Yıldız

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Çiğdem Usta

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Muharrem Aydın

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Gülbahar Merve Çakmak Şılbır

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bu çalışmada Trabzon ilinde ilk ve ortaöğretim kademesinde öğrenim görmekte olan 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin teknoloji kullanım durumları çeşitli değişkenler açısından incelenmektedir. Bu kapsamda tarama araştırması şeklinde tasarlanan çalışma ile var olan durum olduğu haliyle betimlenmektedir. Tarama araştırmalarında  gözleme, kaydetme ve olaylar arasındaki ilişkileri tespit ederek var olan durumun tasvir edilmesi sağlanır. Yürütülen araştırmada veriler, sınıf ortamında 4,5,6,7,ve 8. sınıflarda okumakta olan toplam 44303 öğrenciye uygulanan basılı anket formları yardımı ile elde edilmiştir. Anket formları ile elde edilen veriler incelenerek hatalı formlar değerlendirme dışı tutulmuştur. Araştırma sonuçları öğrencilerin evlerinde en çok bulunan teknolojinin sırasıyla %86,4 oran ile akıllı telefon, 63,9 oran ile bilgisayar, 63,5 oran ile tablet ve 11,1 oran ile oyun konsolu olduğunu göstermektedir. Sınıf seviyesi açısından bakıldığında bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve oyun konsolu bakımından 5. sınıf öğrencilerinin bu cihazlara daha fazla sahip oldukları görülmektedir. Kız ve erkek öğrenciler açısından bu cihazlara sahip olma durumu incelendiğinde oyun konsolları dışında akıllı telefon, bilgisayar ve tablete sahip olma durumlarının yakın olduğu belirlenmiştir. Oyun konsollarının ise daha çok erkek öğrenciler tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin internet kullanım durumları incelendiğinde öğrencilerin %66,9'unun evinde internet bağlantısı olduğu % 33,1'inin ise evinde internet bağlantısına sahip olmadığı belirlenmiştir. Öğrenciler hafta içi ortalama 1,7 saat internet kullanırken bu süre hafta sonu 2,5 saate çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte internet kullanım süresi bakımından soruya cevap veren öğrencilerin %8,1’i hafta içi 4 saatten fazla internet kullandığını belirtirken, hafta sonu 4 saatten fazla internet kullanan öğrencilerin oranı %20,6 olduğu belirtilmektedir. Cinsiyet açısından internet kullanma durumuna bakıldığında her iki grup içinde hafta sonu internet kullanımı artmakla beraber, erkek öğrencilerin daha fazla internet kullandıkları belirlenmiştir. Erkek öğrenciler hafta içi ortalama 1.9 saat internet kullanırken kız öğrenciler ortalama 1.4 saat, hafta sonu ise erkek öğrenciler ortalama 2,9 saat internet kullanırken kız öğrenciler ortalama 2 saat internet kullandıkları belirlenmiştir. Diğer yandan sınıf seviyesi bakımından öğrencilerin internet kullanma durumu incelendiğinde, sınıf seviyesi arttıkça ortalama internet kullanım süresinin de arttığı belirlenmiştir. Bunlara ek olarak elde edilen araştırma sonuçları öğrencilerin teknolojik araçları günlük ortalama kulanım süresi, akıllı telefon, televizyon, bilgisayar ve tablet kullanım amaçları  ve bunların cinsiyet, sınıf düzeyi ve sosyo-ekonomik açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

 

Keywords

Teknoloji kullanımı, ilk öğretim, orta öğretim