5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Türkiye'de Programlama Öğretimine Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesi

Mithat Elçiçek

[email protected], Siirt Üniversitesi

Hüsamettin Erdemci

[email protected], Siirt Üniversitesi

Hasan Karal

[email protected], Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bu araştırmada programlama öğretimine yönelik olarak hazırlanmış lisansüstü tezlerin incelenerek programlama öğretimi süreçlerine ilişkin önemli verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin veri tabanında yer alan ilgili 30 tez çalışmaya esas alınmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada söz konusu tezler araştırma sorularına göre içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında tezlerin hangi düzeyde gerçekleştirildiği, yıllara ve üniversitelere göre nasıl bir dağılım gösterdiği, yazarların cinsiyete göre dağılımları, kullanılan yöntem ve teknikler, kullanılan ölçme araçları ve analiz türleri gibi parametreler incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre tezlerin çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde olduğu, erkek yazarlar tarafından hazırlandığı ve nicel yönteme göre gerçekleştirildiği görülmüştür. Tezlerde kullanılan veri kaynağının ise sıklıkla ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerden alınan görüşlerden oluştuğu ve buna göre öğrencilerin programlama öğretimine ilişkin genel olarak olumsuz bir yaklaşım içerisinde oldukları görülmüştür.

Keywords

programlama öğretimi, kodlama, lisansüstü tezler