5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Türkiye'de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusuna Yönelik Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik İncelemesi

Haydar Yalçın

[email protected], İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Talih Öztürk

[email protected], İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Kemal Yayla

[email protected]

Eğitim araştırmalarında teknolojinin mevcut uygulamalara entegrasyonu alan yazında farklı boyutları ile ele alınmakta ve son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde giderek daha önem kazanan bir konu haline gelmektedir. Teknolojik gelişmeler ve bu yeni teknolojilerin günlük yaşama adaptasyon hızı eğitimde içerik ve pedagojinin yanı sıra teknoloji kullanımının da önemli bir başlık olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, bu üç boyutu bir arada ele alan Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) modeli, sıkça çalışılmaya başlanan bir konu olarak, bilimsel bilginin üretimi ve eğitimin yeni bir boyut kazanmasına destek olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi konusuna yönelik akademik yönelim ve katkı lisansüstü tezleri üzerinden, bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemler ile akademik çalışmalardaki örtük bilgiyi ortaya çıkarmaya yönelik bir yöntemdir. Bibliyometri ile bilimsel bilginin iletişimi ve ilişkisi ortaya çıkarılabilmekte ve görselleştirme yöntemleri ile bu bilginin yorumlanmasına imkân verecek ağ haritaları oluşturulabilmektedir. Çalışmada kullanılan veriler TPAB alanını tanımlayan kelimelere göre oluşturulan kelime tarama stratejisi ile YÖK Ulusal Tez Merkezinden elde edilmiştir. Analiz edilecek verilerin 26’sı doktora ve 73 adeti yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Elde edilen veri seti üzerinde yapılacak analizlerde akademik yönelim, tezlerin dizin bilgisi kullanılarak eş kelime analizi ile oluşturulan ağ grafikleri ile ortaya çıkarılmıştır. Alana ilişkin katkı ise kurum ve akademisyen boyutuyla istatistiki olarak ortaya konulmuştur. 

Keywords

TPAB, Lisansüstü Tezler, Bibliyometri