5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Türkiye'deki Programlama Öğretiminin Programlama Bilgisinin Temelini Oluşturan Bileşenlere Göre İncelenmesi

Alper Burmabıyık

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Yusuf Levent Şahin

[email protected], Anadolu Üniversitesi

Öğrenme açısından önemli bir role sahip olan teknolojinin kullanımının ötesinde, hemen herkes tarafından geliştirilebileceği bir ortam oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemin öğrenenlerinden aynı zamanda teknolojiyi üretebilmeleri de beklenmeye başlanmıştır. Söz konusu teknolojilerden biri olan ve her geçen gün özem kazanan yazılım teknolojisi açısından üretici konumda yer alabilmek için ise, bilgi işlemsel düşünme becerisi önemli bir rol oynamaktadır. Bunu sağlayabilmek adına Türkiye’de ortaöğretim seviyesinden itibaren programlamaya ya da programlama mantığına yer veren çeşitli dersler verilmektedir.

McGill ve Volet (1997)'e göre programlama bilgisinin temelinde; Sözdizimsel Bilgi, Kavramsal Bilgi ve Stratejik Bilgi olmak üzere üç temel bileşen bulunmaktadır. Sözdizimsel Bilgi ile Kavramsal Bilgi ise kendi içerisinde Bildirimsel ve İşlemsel olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Yapılan çalışmada, programlama derslerini alan öğrencilerin, McGill ve Volet (1997)’in programlama bilgisinin temelini oluşturan bileşenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda alanyazın taraması yapılarak, Türkiye’de programlama dersi ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Türkiye’de gerek ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafında, gerekse lisans düzeyinde programlama öğretiminde çeşitli problem durumları görülmüştür. McGill ve Volet (1997)’in programlama bilgisinin temelini oluşturan bileşenlere ait sınıflaması açısından değerlendirildiğinde ise öğrencilerin, Bildirimsel-Sözdizimsel Bilgi ve İşlemsel-Sözdizimsel Bilgi seviyelerinde yetersiz oldukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin daha üst düzey bileşenler olan Bildirimsel-Kavramsal Bilgi ve İşlemsel-Kavramsal Bilgi’ye ulaşmakta da zorlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Bilgi İşlemsel Düşünme, Programlama, Programlama Bilgisinin Bileşenleri