5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Logo

Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Siberaylaklık, Stres ve Sosyal Desteğe Yönelik Bir Yol Analizi

Şahin Gökçearslan

[email protected], Gazi Üniversitesi

Çelebi Uluyol

[email protected], Gazi Üniversitesi

Sami Şahin

[email protected], Gazi Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı akıllı telefon bağımlığı, siber aylaklık, stres ve sosyal destek arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma verileri Türkiye’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 855 lisans öğrencisinden çevrimiçi anket yoluyla toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki yol analiziyle sınanmıştır. Araştırma sonuçları, sınıf düzeyi, aile gelir durumu ve ikamet yerinin akıllı telefon bağımlılığı, siber aylaklık, stres ve sosyal destek üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığını göstermiştir. Akıllı telefon bağımlılığı, stres ve sosyal destek cinsiyete göre anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Stresin siber aylaklık ve akıllı telefon bağımlılığı üzerinde, siber aylaklığın ise akıllı telefon bağımlılığı üzerinde anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Sosyal desteğin ise siber aylaklık üzerinde küçük ama anlamlı bir etkisi görülürken stres üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Araştırma sonuçları yükseköğretim öğrencileri ve gelecekte yapılacak çalışmalar bağlamında tartışılmıştır.

Keywords

akıllı telefon bağımlılığı, siberaylaklık, stress